Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

 ANALIZA SWOT 

 Focus grup 
In vederea identificării nevoilor, precum și pentru a afla opiniile persoanelor avizate pe diferite domenii au fost organizate trei grupuri de discuție. Acestea au fost structurate pe următoarele subiecte după cum urmează:

– Educație, cultură și sport
– Sănătate, asistență socială și protecția mediului
– Agricultura, Mediu de afaceri și infrastructura

Focus grupul a fost organizat sub forma unui interviu structurat aplicat asupra unor grupuri special constituite cu ocazia interviului. Acesta a fost structurat sub forma unor discuții ghidate prin întrebări adresate de către moderatori și dezbaterea răspunsurilor prin intervenții libere la discuție.
               

1. Focus grup – Educație, cultura și sport

Focus grup – Educație, cultura și sport 
Primul focus grup desfășurat în comuna Săcuieu a avut ca temă evaluarea aspectelor legate de educație, cultură și sport. Pentru dezbatere au fost invitate următoarele persoane:

 • directoarea școlii
 • educatoare
 • bibliotecara
 • reprezentanți ai profesorilor
 • reprezentant al elevilor
 • reprezentanți ai părinților
 • reprezentant cenaclu literar
 • preot

În cadrul discuțiilor s-a urmărit evaluarea gradului de mulțumire cu privire la dotarea școlii, dotarea bibliotecii, dotarea grădiniței, competențele cadrelor didactice, programele și evenimentele culturale, dotarea căminelor culturale, activitățile cultural religioase, posibilitățile de petrecere a timpului liber și activitățile sportive desfășurate la nivel de comună. De asemenea s-a investigat opinia persoanelor competente cu privire la necesitatea înființării următoarelor instituții: liceu, creșă, facilitate de tip semi-internat sau „Școală după școală”, centru de învățare continuă.

1.1 Analiza SWOT pe domeniile Educație, Cultură și Sport

FOCUS GRUP EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI SPORT
Puncte tari Puncte slabe
·          Numărul  suficient de școli și grădinițe
·         Starea clădirii şi dotarea bună a școlii din Săcuieu
·         Existența unei biblioteci comunale bine dotate cu cărți
·         Existența cadrelor didactice serioase și competente
·         Clădiri bune în care se desfășoară activitățile culturale
·         Organizarea de evenimente și acțiuni umanitare în perioada sărbătorilor legale cu participarea elevilor, organizate de biserică în parteneriat cu școala din Săcuieu
·         Existenţa unor concursuri anuale de schi, cros, mountain bike
·   Starea precară a clădirilor si dotările școlilor din Rogojel si Vișag
·   Clădirea bibliotecii precum şi amenajarea ei
·   Spațiu redus în interiorul bibliotecii
·   Mobilier învechit și insuficient din interiorul bibliotecii
·   Lipsa jucăriilor si a materialelor didactice din grădiniță
·   Insuficiența dotărilor moderne pentru școli, grădiniță şi bibliotecă (calculatoare, videoproiectoare și laptopuri, echipamente audio, internet de mare viteza etc)
·   Predare simultană
·   Numărul redus de copii din comună
·   Lipsa de laboratoare dotate pentru orele de chimie, fizică, biologie şi informatică
·   Absenţa locurilor de joacă amenajate în curtea şcolilor şi a grădiniţei
·   Lipsa unui profesor de educaţie specială sau a unui terapeut/psiholog pentru copii cu probleme de comportament precum si a unui mediator cunoscător a limbii romanes
·   Lipsa unui microbuz pentru transport elevi
·   Lipsa unui centru de tip „Şcoală după şcoală”
·   Slaba manifestare a activităților culturale
·   Lipsa dotărilor (mobilier, grupuri sanitare, echipamente audio, video, bucătării) pentru a putea organiza evenimente diverse în căminele culturale
·         Lipsa terenurilor de sport și a echipamentelor sportive
·         Lipsa unei săli de sport
·         Lipsa activităţilor pentru copii (excursii, tabere etc)
·         Amenajarea curţii scolii
·         Lipsa parcurilor de joacă
·         Lipsa echipamentelor pentru echipele de schi, mountain bike.
·         Lipsa proiectelor de incluziune a rromilor
Oportunităţi Ameninţări
·        Interesul ridicat al autorităţilor pentru rezolvarea problemelor educaţionale şi culturale
·        Posibilitatea de accesare de finanţări pentru reabilitarea clădirilor, îmbunătăţirea dotărilor şi crearea unor structuri educaţionale şi culturale noi
·        Existenţa unui număr considerabil de clădiri cu destinaţii educaţionale sau culturale care au o situaţie clară de proprietate
·        Existenţa unor clădiri care pot fi amenajate pentru a deservi un centru de tip „Şcoală după şcoală”, un centru de învăţare continuă, pentru relocarea bibiliotecii, infiintarea unei mediateci sau centru cultural ce să cuprindă biblioteca, spaţii de invăţare, centru social si spaţii multifuncţionale
·        Implicarea autorităţilor şi membrilor comunităţii în organizarea de evenimente culturale
·         Interesul crescut pentru păstrarea culturii şi tradiţiilor
·         Existența unui cenaclu cultural literar artistic ce urmează să desfăşoare activităţi de promovare a valorilor tradiţionale locale
·         Dezvoltarea unei stațiuni turistice de schi cu amenajarea unei pârtii pe muntele Vlădeasa
·         Proiecte de incluziune a rromilor
·   Numărul de copii din comună este în scădere
·   Dezinteresul persoanelor de etnie romă în special raportat la aspectele educaţionale şi culturale
·   Lipsa fondurilor de la bugetul local necesare pentru reabilitarea şi dotarea tuturor clădirilor care deservesc activităţi educaţionale, culturale sau sportive

            Așa cum reiese si din analiza SWOT, la nivelul Comunei Săcuieu numărul de şcoli şi grădiniţe este suficient iar cadrele didactice sunt bine pregătite. Singurele limitări cu care acestea se confruntă se datorează infrastructurii educaţionale învechite precum şi a lipsei de dotări moderne comparabile cu şcolile din mediul urban (calculatoare, videoproiectoare, laptopuri, facilităţi media). Datorită numărului de copii în scădere accentuată, înfiinţarea unei creşe sau a unui liceu nu sunt necesare. Tot din acelaşi motiv, programul educaţional este unul adaptat. În special în clasele primare, orele de curs se organizează concomitent în aceeaşi sală de curs cu elevi din ani diferiţi. Există totuşi posibilităţi de diversificare a oportunităţilor educaţionale prin infiinţarea unor centre de tip „Şcoală după şcoală”.
Din punct de vedere cultural, în Comuna Săcuieu există un interes crescut pentru păstrarea culturii şi a tradiţiilor. Prin înființarea și dezvoltarea unui cenaclu cultural literar artistic urmează să se desfăşoare activităţi de promovare a valorilor tradiţionale locale. Principalele probleme în acest domeniu sunt legate de starea precară a căminelor culturale precum şi lipsa sau slaba dotare a acestora. Pe lângă modernizarea acestora, autorităţile locale intenţionează să înfiinţeze un centru cultural ce să cuprindă biblioteca, spaţii de învăţare, centru social şi spaţii multifuncţionale.
La nivel de comună există interes crescut şi pentru practicarea sporturilor, cu precădere a celor de iarnă. Acest lucru este posibil datorită reliefului comunei, însă absenţa unui antrenor specializat şi a dotărilor necesare fac ca mulţi copii talentaţi să nu poată practica aceste sporturi. Alte lipsuri majore la nivelul comunei reprezintă lipsa terenurilor de sport şi a echipamentelor sportive precum şi lipsa unei săli de sport.

1.2 Probleme strategice

 • Clădirile şcolilor şi grădiniţelor necesită renovare.
 • Accesul la dotări moderne de tip calculatoare, laptopuri, vidoproiectoare, echipamente audio, internet de mare viteza este limitat
 • Absenţa locurilor de joacă amenajate în curtea şcolilor şi a grădiniţei
 • Şcolile nu au laboratoare pentru specialităţi (fizică, chimie, biologie, informatica)
 • Absenţa unui microbuz pentru transport elevi
 • Lipsa unui profesor de educaţie specială sau a unui terapeut/psiholog pentru copii cu probleme de comportament precum şi a unui mediator cunoscător a limbii rromanes
 • Lipsa programului „Şcoală după şcoală” în comună
 • Absenţa unor programe de recalificare sau de învăţare continuă pentru adulţi
 • Căminele culturale nu sunt dotate pentru a susţine evenimente diverse
 • Există copii talentaţi care renunţă la sport deoarece nu au condiţiile pentru a face antrenamente

1.3 Direcţii strategice de dezvoltare

 • Renovarea clădirilor utilizate ca şcoli şi grădiniţe
 • Dotarea şcolilor şi a grădiniţei cu mobilier, echipamente şi dotări noi
 • Amenajarea unor laboratoare pe specialităţi
 • Achiziţionarea unui microbuz pentru transport şcolari
 • Amenajarea de săli de sport
 • Amenajarea de locuri de joacă în curtea şcolilor şi a grădiniţelor
 • Colaborarea cu organizaţii nonguvernamentale pentru a putea asigura profesori de educaţie specială sau a unui terapeut/psiholog pentru copii cu probleme de comportament precum si a unui mediator cunoscator a limbii rromanes
 • Înfiinţarea unui centru de tip „Şcoală după şcoală”
 • Înfiinţarea unui centru de învăţare continuă sau recalificare adulţi
 • Renovarea si dotarea căminelor culturale
 • Asigurarea unui antrenor şi a dotărilor necesare pentru practicarea sporturilor
2. Focus grup – Sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului

Focus grup – Sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului

            Al doilea focus grup desfăşurat în Comuna Săcuieu a avut ca temă evaluarea aspectelor legate de sănătate, asistenţă socială şi protecţia mediului. Au fost invitate la dezbatere atât persoane care au legătură directă cu sistemul sanitar cât şi pacienţi care beneficiază de aceste servicii la nivel de comună. Participanţii la focus grup au fost:

 • medic de familie
 • asistentă socială
 • reprezentant al pacienţilor
 • reprezentanţi ai administraţiei locale

            În cadrul discuţiilor s-a urmărit evaluarea gradului de mulţumire cu privire la dotarea cabinetelor medicale, calitatea actului medical, competenţa personalului medical, aprovizionarea punctelor farmaceutice, serviciile de ambulanţă şi pentru situaţiile de urgenţă, serviciile medical -veterinare, serviciile de asistenţă socială precum si starea mediului.

2.1 Analiza SWOT pe domeniile Sănătate, Asistenţă socială şi Protecţia mediului

FOCUS GRUP SĂNĂTATE, ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Puncte tari Puncte slabe
·  Cabinetul medical are dotarea standard şi funcţionează conform legislaţiei în vigoare
·     Medicul şi asistentul sunt  competenţi şi dedicaţi
·     Buna colaborare între medicul din comună şi serviciul de ambulanţă
·     Aprovizionarea corespunzătoare a punctului farmaceutic cu medicamente de strictă urgenţă
·   Clădirea veche în care îşi desfăşoară activitatea cabinetul medical necesită renovare
·   Absenţa dotărilor: mobilier
·   Absenţa dotărilor de specialitate
·   Existenţa unui singur punct medical în întreaga comună, în localitatea Săcuieu
·   Slaba finanţare a sistemului sanitar
·   Accesul la cabinetele medicale este dificil pentru rezidenţii din localităţile fără puncte sanitare
·   Pentru investigaţii de specialitate pacienţii sunt nevoiţi să meargă la oraş
·   Lipsa unui cabinet stomatologic
·   Existenţa unui singur punct farmaceutic
·   Lipsa de utilaje specializate pentru Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă (un tractor cu lamă de zăpadă, un buldoexcavator sau un autogreder)
·   Medicul veterinar trebuie să acopere toată comuna şi nu face faţă întotdeauna cererilor
·   Lipsa dotărilor cabinetului veterinar
·   Lipsa accesului la serviciile de specialitate pentru copii cu probleme
·   Lipsa asistenţei sociale la domiciliu
·   Lipsa fondurilor pentru plata asistenţei pentru persoane cu handicap
·   Lipsa unui centru de zi pentru persoanele vârstnice
·   Inexistenţa serviciilor de salubritate în comuna cu excepţia localităţii Săcuieu
·   Lipsa coşurilor de gunoi, a pubelelor şi a tomberoanelor de pe spaţiu public şi din zonele turistice
·   Poluare masivă (cu gunoaie, peturi etc) mai ales în zona locuită de romi, în albiile râurilor precum şi în zonele turistice
·   Absenţa unor campanii de ecologizare a albiilor râurilor şi a zonelor turistice
Oportunităţi Ameninţări
·     Interesul autorităţilor pentru rezolvarea problemelor legate de sănătate şi asistenţă socială
·     Posibilitatea de accesare de finanţări pentru reabilitarea clădirilor şi îmbunătăţirea dotărilor din cabinetele medicale
·     Existenţa de clădiri care pot fi amenajate pentru a deservi serviciile medicale, sociale etc
·     Numărul relativ scăzut al persoanelor cu handicap şi al copiilor abandonaţi
·     Contextul social actual care promovează ecologismul şi protecţia mediului
·     Deschiderea autorităţilor pentru a sprijini activităţile ONG-urilor care activează în domeniul sănătăţii, asistenţei sociale şi a protecţiei mediului în interesul locuitorilor comunei
·   Cabinetele medicale (umane si veterinare) aparţin unor privaţi care pentru a funcţiona nu au decât obligaţia de a asigura nişte dotări şi condiţii minime şi nu au întotdeauna interesul să investească
·   Vârsta înaintată a majorităţii bolnavilor care limitează posibilitatea de a se deplasa la unul din cabinete
·   Lipsa fondurilor suficiente de la bugetul local pentru reabilitarea şi dotarea tuturor cabinetelor medicale
·   Abandonuri de copii înregistrate în rândul romilor
·   Rata crescută a persoanelor cu comportamente sociale inadecvate care ar avea nevoie de consiliere pe partea de dezvoltare personală

            Serviciile medicale umane din comuna Săcuieu se desfăşoară în condiţii bune raportat la posibilităţile existente. Medicul si asistentul sunt persoane competente ce oferă servicii medicale de calitate. Din păcate nu există posibilitatea de efectuare a investigaţiilor de specialitate datorită lipsei aparaturii şi dotărilor aferente. Clădirea cabinetului  necesită renovare imediată dar si o dotare cu mobilier. Dezavantajul major pentru populaţie este faptul că există un singur punct medical la cele 3 localităţi ale comunei.
De asemenea în comună există un singur punct farmaceutic care este bine aprovizionat cu medicamentele de baza. Lipsa unui cabinet stomatologic precum şi a unui micro-laborator de recoltare, fac obligatorie deplasarea locuitorilor la Huedin în vederea accesului la aceste servicii medicale.
Pe partea de asistenţă socială cea mai mare necesitate identificată este implementarea unui sistem de asistenţă la domiciliu, pentru a asigura îngrijirea persoa-nelor vârstnice sau a celor care se află în imposibilitatea de a se deplasa. De asemenea pentru a deservi necesităţi sociale ar fi oportună amenajarea unei clădiri în care să funcţioneze un centru de zi.
În ceea ce priveşte starea mediului aceasta este în general bună. Problemele identificate în acest domeniu se referă la mizeria acumulată mai ales în zona locuită de romi dar şi în punctele turistice şi spaţiile de campare. Unul din motivele pentru această situaţie ar fi lipsa pubelelor/tomberoanelor de pe domeniul public dar şi inexistenţa serviciilor de salubritate în comună, cu excepţia localităţii Săcuieu. De asemenea albiile râurilor ar necesita acţiuni de salubrizare şi ecologizare.

2.2 Probleme strategice

 • Clădirea cabinetelui medical necesită renovare şi dotare
 • Cabinetul medical necesită şi aparatură de specialitate, nu doar cea obligatorie pentru funcţionare
 • Numărul cabinetelor medicale este insuficient (doar unul singur)
 • Lipsa unui cabinet stomatologic
 • Un singur punct farmaceutic nu este suficient
 • Dotările cabinetului medical veterinar şi indisponibilitatea medicului fac ca aceste servicii să nu satisfacă necesităţile
 • Lipsa de utilaje specializate pentru Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă (un tractor cu lama de zăpadă, un buldoexcavator sau un autogreder)
 • Lipsa fondurilor, programelor şi campaniilor de conştientizare pentru problemele ce ţin de asistenţa socială
 • Lipsa unui centru de zi pentru persoanele vârstnice
 • Inexistenţa serviciilor de salubritate în comună, cu excepţia localităţii Săcuieu
 • Absenţa unor campanii de ecologizare a albiilor râurilor şi a zonelor turistice

2.3 Direcţii strategice de dezvoltare

 • Renovarea, modernizarea şi dotarea clădirii dispensarului din Săcuieu
 • Înfiinţarea, dotarea şi autorizarea de cabinete medicale şi în localităţile Vişag şi Rogojel
 • Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
 • Dotarea, renovarea şi îmbunătăţirea calităţii actului sanitar-veterinar
 • Necesitatea implementării unui program de asistenţă socială la domiciliu
 • Înfiinţarea unui centru de zi dedicat activităţilor sociale şi activităţile de conştientizare
 • Campanii de ecologizare a albiilor râurilor şi a zonelor turistice
 • Accesarea fondurilor destinate programelor de asistenţă socială şi mediu

 

3. Focus grup – Agricultura, Mediu de afaceri şi infrastructura
 1. Focus grup – Agricultura, Mediu de afaceri şi infrastructura

            Al treilea focus grup a avut ca temă evaluarea aspectelor legate de agricultură, mediu de afaceri şi infrastructura din Comuna Sacuieu. Pentru dezbatere au fost invitate persoane care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol şi a mediului de afaceri precum şi reprezentanţi ai autorităţii locale. Pentru dezbatere au fost invitate următoarele persoane:

– reprezentanţi ai mediului de afaceri local
– reprezentanţi ai cooperativelor agricole
– reprezentant al asociaţiei de turism
– reprezentanţi ai autorităţii locale

            În cadrul discuţiilor s-a urmărit evaluarea gradului de mulţumire faţă de dezvoltarea sectoarelor agricol şi zootehnic, industrial, comerţ, turism, servicii inclusiv cele de internet şi telefonie precum şi infrastructura. S-a încercat identificarea problemelor cu care se confruntă persoanele, firmele şi asociaţiile care activează în domeniile vizate şi s-a urmărit stabilirea unor  măsuri care ar putea fi întreprinse pentru dezvoltarea acestora în perioada următoare.

3.1. Analiza SWOT pe domeniile: Agricultura, mediu de afaceri şi infrastructura

AGRICULTURA, MEDIU DE AFACERI ŞI INFRASTRUCTURA
Puncte tari Puncte slabe
·     Activitatea principală în rândul populaţiei din comună este zootehnia si agricultura
·     Numărul mare de animale din comună
·     Agricultorii şi agenţii economici de profil prezintă un interes crescut pentru dezvoltarea acestui domeniu
·     Producţie ridicată de fructe de pădure şi plante medicinale – existând posibilitatea aprovizionării unor lanţuri de magazine sau a unor fabrici de procesare
·     Interes mare pentru desfăşurarea activităţilor agricole în comună
·     Disponibilitatea autorităţilor locale de a oferi  facilităţi pentru atragerea de investitori în sectorul agricol şi turism
·       Lipsa unor centre de colectare şi procesare a fructelor de pădure şi a plan-telor medicinale
·         Lipsa unui spaţiu de colectare şi procesare a produselor lactate
·         Lipsa asocierii/colaborării asociaţiilor agricole pentru colectarea şi comer-cializarea produselor agricole
·         Inexistenţa unor acţiuni de informare şi conştientizare la nivel de comună
·         Lipsa sectorului industrial
·         Slaba dezvoltare a comerţului şi a serviciilor
·         Slaba dezvoltare a serviciilor în domeniul turismului şi agroturismului
·         Inexistenţa programelor de calificare şi recalificare a locuitorilor comunei
·         Lipsa unor centre de colectare şi prelucrare a materialului lemnos
·         Serviciile de telefonie şi internet inexistente sau de calitate îndoielnică
·         Starea precară a drumurilor
·         Lipsa reţelelor de apă şi canalizare
Oportunităţi Ameninţări
·         Potenţialul de dezvoltare ridicat în domeniul turistic
·         Existenţa de resurse naturale ce pot fi exploatate: piatra, apa, mate-rial lemnos
·         Numeroase finanţări oferite pentru stimularea dezvoltării turismu-lui, agriculturii şi a infrastructurii aferente
·         Posibilităţi de realizare a unor parteneriate cu marile magazine pen-tru desfacerea produselor
·         Preţul scăzut pentru valorificarea produselor agricole şi forestiere
·      Reticenţa crescătorilor de animale în vederea constituirii de asociaţii
·     Concurenţă neloială între producătorii români şi alţi producători din Uniunea Europeană datorită diferenţei de subvenţii din domeniul agricol
·         Lipsa unor politici coerente de stimulare a sectorului zootehnic şi a agri-culturii la nivel naţional
·         Slaba informare a agricultorilor cu privire la posibilităţile de finanţare în acest domeniu
·         Importurile masive de produse agricole, la preţuri mai mici decât cele din piaţa românească
·         Reticenţa cetăţenilor în deschiderea sau dezvoltarea unor afaceri, chiar şi în domeniul turistic
·         Puterea de cumpărare scăzută a locuitorilor din comună
·      Insuficienţa fondurilor alocate de la bugetul local pentru dezvoltarea secto-rului turistic

            Sectorul zootehnic este sectorul cel mai de interes pentru locuitorii comunei Săcuieu. Comuna este una dintre comunele cu cel mai mare număr de animale raportat la numărul de locuitori. Datorită reliefului muntos precum şi a climatului, culturile sunt destul de limitate. Raportat însă la suprafaţa agricolă producţiile sunt unele satisfăcătoare în special cele de cartofi, morcovi şi ceapă.
În urma discuţiilor se poate constata necesitatea acută de dezvoltare a unor puncte de colectare şi procesare a produselor lactate precum şi a unor centre de colectare şi procesare a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale. O altă oportunitate ar fi asocierea/colaborarea asociaţiilor agricole pentru colectarea şi comercializarea produselor agricole.
Sectorul industrial lipseşte cu desăvârşire din comună, iar cel al comerţului şi serviciilor sunt slab dezvoltate. Nici sectorul cu cel mai mare potenţial, tursimul, nu este mai dezvoltat.
În ceea ce priveşte infrastructura, cea mai mare problemă o reprezintă starea drumurilor. Toate celelalte sectoare (economic, turistic  etc) sunt afectate de starea precară a acestora.
Alimentarea cu apă există numai în localitatea Săcuieu iar în celelalte două localităţi din comună aceasta lipseşte.
În Comuna Săcuieu nu există reţea de canalizare. Deşi în localitatea Săcuieu este fezabilă introducerea acesteia, în celelalte două localităţi, Vişag şi Rogojel, datorită distanţelor mari dintre locuinţe, costurile pentru infiinţarea unei astfel de reţele nu ar face fezabilă investiţia.
La nivelul comunei nu există nici reţea de gaz metan însă cu excepţia consumatorilor industriali nu există alţi potenţiali consumatori, întrucât populaţia foloseşte material lemnos.
Serviciile de telefonie mobila şi internet sunt slab dezvoltate. Comuna nu este acoperită decât parţial de semnal de telefonie mobilă şi numai de la un singur operator. Cât despre serviciile de internet, datorită lipsei infrastructurii (fibră optică, cablu, etc) şi a lipsei de interes a operatorilor, accesul se realizează prin intermediul modemurilor 3G (acolo unde este acoperire).

3.2. Probleme strategice

 • Lipsa unor centre de colectare şi procesare a fructelor de pădure şi a plantelor medicinale
 • Lipsa unui spaţiu de colectare şi procesare a produselor lactate
 • Lipsa asocierii/colaborării asociaţiilor agricole pentru colectarea şi comercializarea produselor agricole
 • Lipsa sectorului industrial
 • Slaba dezvoltare a comerţului şi a serviciilor
 • Slaba dezvoltare a serviciilor în domeniul turismului şi agroturismului
 • Lipsa unor centre de colectare şi prelucrare a materialului lemnos
 • Starea precară a drumurilor
 • Lipsa reţelelor de apă şi canalizare

3.3. Direcţii strategice de dezvoltare

 • Sprijinirea localnicilor şi a agenţilor economici de pe raza comunei în înfiinţarea unor centre de colectare şi procesare a fructelor de padure şi a plantelor medicinale
 • Sprijinirea agricultorilor şi a agenţilor economici cu profil agricol de pe raza comunei în înfiinţarea de asociaţii agricole
 • Susţinerea unor agenţi economici de profil în demersuri pentru înfiinţarea unui centru de colectare si procesare a produselor lactate
 • Sprijinirea agricultorilor şi a agenţilor economici cu profil agricol de pe raza comunei în a avea acces la pieţe de desfacere
 • Oferirea de facilităţi pentru atragerea unor investitori în domeniul prelucrării produselor lemnoase
 • Îmbunătăţirea/modernizarea infrastructurii de drumuri din comună
 • Infiinţarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare
 •  Susţinerea dezvoltării de structuri de primire turistică şi agroturistică şi servicii conexe acestora
 • Sprijinirea activităţilor şi demersurilor în domeniul turismului
 • Sprijinirea tuturor demersurilor de promovare a tradiţiilor din comună, inclusiv a meşteşugurilor
 • Introducerea reţelei de internet (prin fibră optică), televiziune, telefonie fixă şi mobilă în toate localităţile.

Principalele probleme identificate la nivelul comunei Săcuieu
Un pas important în evoluția comunității locale îl reprezintă identificarea problemelor cu care se confruntă. În cadrul sondajului de opinie localnicii au fost rugați să numească principalele 3 probleme cu care se confruntă în viața de zi cu zi și care consideră că influențează întreaga comunitate. Analiza sociologică a relevat faptul că problemele identificate au fost aceleași în cadrul tuturor satelor componente, răspunsurile nefiind diferențiate considerabil în funcție de specificitățile locale.
În fiecare dintre cele 3 sate avute în discuție principala problemă identificată a fost lipsa infrastructurii de drum. O parte din problemă va fi soluționată, având în vedere că în prezent se află în derulare proiecte care susțin acest tip de investiții, precum: ,, Colectarea și epurarea apei uzate menajere, modernizare drum comunal, extinderea sistemului de alimentare cu apă și dotarea căminului cultural Săcuieu”, finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, prin intermediul proiectului ,, Modernizare drum forestier Răcad” finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 125 ,,Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii” și prin proiectul de investiție ,,Modernizare DC 129 Rogojel”
Cea de-a doua problemă identificată la nivelul comunei Săcuieu constă în lipsa infrastructurii de rețea de apă. Datorită specificului fiecărui sat, în special în Rogojel și             Vișagu, sunt anumite porțiuni în care este imposibilă realizarea unei rețele de apă. Având în vedere că în prezent nu există rețea de alimentare cu apă în toate gospodăriile este necesar ca aceasta să fie extinsă. Prin implementarea proiectului ,,Colectarea și epurarea apei uzate menajere, modernizare drum comunal, extinderea sistemului de alimentare cu apă și dotarea căminului cultural Săcuieu”, finanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”, în localitatea Săcuieu se va realiza extinderea rețelei cu aproximativ 500 m pentru a se racorda rețeaua existentă la stația de tratare.

Cea de-a treia problemă identificată este infrastructura de canalizare. Această problemă va fi de asemenea soluționată în localitatea Săcuieu prin implementarea aceluiași proiect, prin realizarea rețelei de colectare și epurare a apei uzate.

PROBLEME STRATEGICE IDENTIFICATE

 DIRECȚII STRATEGICE 

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE 

 III. PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI  SĂCUIEU 2014-2020 

1.1. Obiective generale

Ca urmare a procesului de consultare a opiniei publice, atât prin metoda sondajului de opinie, cât și prin metoda interviurilor de grup și având ca bază analiza situației actuale existente în comuna Săcuieu, putem să trasăm câteva obiective generale pe care le vom avea în vedere și pe care ni le propunem să le atingem  până în anul 2020. Obiectivele generale propuse sunt:

1.2. Plan strategic pentru perioada 2014 -2020

Având ca bază obiectivele mai sus menționate, au fost stabilite câteva obiective specifice, priorități și măsuri de realizare.

O.G 1. Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților pentru populația comunei

O.G 1. Dezvoltarea cunoștiințelor și abilităților pentru populația comunei

Obiective strategice Priorități / Măsuri Descriere / Plan de acțiune Surse estimative de finanțare Actorii implicați / Responsabili
O.S 1.1 Asigurarea accesului la educaţie pentru copiii din comună 1.1.1 Susţinerea cursurilor de specializare pentru cadrele didactice din comună Specializarea cadrelor didactice prin metode inovative și profesioniste educaționale care să conducă la creșterea interesului și a gradului de asimilare a cunoștințelor de către elevi.
1. Identificarea domeniilor de interes pentru specializarea cadrelor didactice și a persoanelor interesate să participe la astfel de cursuri
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional Capital Uman (POCU)
–    PNDR
–    Ministerul Educației
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Școala Săcuieu
–    Școala  Vișagu
–    Școala Rogojel
–    Inspectoratul Școlar județean Cluj
–    Firma consultanță
–    Firma cursuri de specializare
1.1.2. Conștientizarea riscurilor cu privire la abandonul școlar Derularea unor campanii de informare în rândul elevilor cu privire la limitările aduse de lipsa educației în ceea ce privește integrarea în societate și pe piața muncii.

1. Realizarea unui studiu cu privire la itemii care conduc la apariția fenomenului de abandon școlar
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului

–    Programul Operațional Capital Uman (POCU)
– Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Educației
–    Ministerul Culturii
–    Comisia Europeană
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Școala Săcuieu
–    Școala  Vișagu
–    Școala Rogojel
–    Inspectoratul Școlar județean Cluj
–    Firma consultanță
–    ONG
1.1.3. Susținerea activităților educative non-formale Creșterea atractivității față de școală cu ajutorul mijloacelor de învățare informală.
1. Identificarea unor mijloace alternative de educare
2. Identificarea posibilităților de organizare a unor evenimente educaționale de tip work shop, concursuri și spectacole
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional Capital Uman (POCU)
– Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Educației
–    Ministerul Culturii
–    Comisia Europeană
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Școala Săcuieu
–    Școala  Vișagu
–    Școala Rogojel
–    Inspectoratul Școlar județean Cluj
–    Firma consultanță
–    ONG
  1.1.4. Sprijin financiar acordat elevilor care provin din categorii defavorizate Datorită faptului că unele familii nu au posibilități financiare de a-și trimite copii la școală este important ca aceștia să beneficieze de un ajutor economic.
1. Identificarea grupului țintă și a nevoilor acestora
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional Capital Uman (POCU)
– Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Educației
–    Ministerul Culturii
–    Comisia Europeană
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Școala Săcuieu
–    Școala  Vișagu
–    Școala Rogojel
–    Inspectoratul Școlar județean Cluj
–    Firma consultanță
O.S 1.2 Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea actului educaţional 1.2.1. Modernizarea, reabilitarea şi dotarea la standarde urbane a şcolilor, grădiniţelor şi bibliotecilor din comună Realizarea unor investiții în infrastructura educațională și baza materială reprezintă una din condițiile cele mai importante care asigură un proces educațional calitativ.
1. Realizarea unor expertize tehnice a clădirilor în cazul în care se impun modernizări/reabilitări
2. Evaluarea bazei materiale existente și identificarea a ceea ce trebuie achiziționat/înlocuit
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
– Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Educației
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Comisia Europeană
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Firma consultanță
–    Firma construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
  1.2.2. Achiziționarea unui mijloc de transport pentru deplasarea elevilor la școli și copiilor la grădinițe Datorită faptului că satele componente ale Comunei Săcuieu sunt de tip răsfirat pentru unii copii este dificil ca aceștia să ajungă la școală sau grădiniță, în special în condiții de vreme rea.
1. Identificarea unui potențial furnizor
2. Identifricarea unui firme de consultanță pentru organizarea procedurii de achiziții și/sau identificarea unor posibilități de finanțare nerambursabilă
3. Întocmirea și depunerea documentațiilor aferente
4. Achiziționarea mijlocului de transport
–    PNDR
–    Ministerul Educației
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Firma consultanță
–    Furnizor
O.S. 1.3 Asigurarea accesului populației adulte la programe educaționale 1.3.1. Susținerea cursurilor de specializare a populației adulte din comună În vederea reducerii ratei șomajului un important pas care trebuie făcut este specializarea resursei umane existente în comună.
1. Identificarea grupurilor țintă
2. Identificarea tipurilor de specializări necesare
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional
Capital Uman (POCU)
–    PNDR
–    Ministerul Educației
–    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Comisia Europeană
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Firma consultanță
–    AJOFM Cluj
1.3.2. Asigurarea cursurilor de reconversie profesională a adulților O altă metodă pentru reducerea șomajului în rândul comunității locale este reconversia profesională a forței de muncă inactive.
1. Identificarea grupurilor țintă
2. Identificarea tipurilor de cursuri necesare
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional Capital Uman (POCU)
–    PNDR
–    Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
–    Ministerul Educației
–    Bugetul local
–    Fonduri CJ Cluj
–    Comisia Europeană
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Firma consultanță
–    Agenția Județeană pentru Ocuparea Foței de Muncă Cluj

 

O.G 2. Îmbunătăţirea calității vieții a locuitorilor

O.G 2. Îmbunătăţirea calității vieții a locuitorilor

Obiective strategice Priorități / Măsuri Descriere / Plan de acțiune Surse estimative de finanțare Actorii implicați / Responsabili
O.S 2.1 Asigurarea serviciilor medicale de specialitate la nivel de comună 2.1.1 Reabilitarea şi dotarea cabinetului medical din comună Infrastructura medicală, atât fizică cât și materială, reprezintă una dintre condițiile esențiale care asigură calitatea superioară a actului medical.
1. Realizarea unei expertize tehnice asupra clădirii
2. Realizarea unei documentații tehnice de lucrări de intervenție  necesare a se demara
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
-Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Sănătății
–    Comisia Europeană
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Medic
–    Firma consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
2.1.2 Înfiinţarea unui cabinet stomatologic şi dotarea corespunzătoare a acestuia Serviciile medicale stomatologice reprezintă o prioritate pentru comunitatea locală, astfel încât este considerat oportun înființarea unui cabinet stomatologi și dotarea corespunzătoare a acestuia.
1. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea cabinetului stomatologic
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional   Regional
–    Ministerul Sănătății
–    Comisia Europeană
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Medici stomatologici
–    Firma consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
2.1.3 Înființarea unui cabinet medical veterinar Animalele necesită îngrijire medicală de specialitate, motiv pentru care s-a identificat la nivel local necesitatea înființării unui cabinet veterinar.
1. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea cabinetului medical veterinar
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Medic veterinar
–    Firma consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
2.1.4. Înfiinţarea unei farmacii veterinare Una din problemele cu care se confruntă localnicii este faptul că nu există o farmacie veterinară în comună.
1. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea farmaciei veterinare
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Medic veterinar
–    Firma consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
2.1.5. Înființarea unui serviciu de ambulanță Prezentul proiect doreşte să răspundă necesităţii de intervenţie promptă în cazul unor urgenţe medicale în rândul cetăţenilor comunei Săcuieu. Prin acest proiect se dorește achiziționarea unei ambulanțe și identificarea uni spațiu în care să funcționeze acest serviciu.
1. Identificarea unui spațiu pentru înființarea unui post de serviciu de ambulanță
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional        Regional
–    Ministerul Sănătății
–    Comisia Europeană
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Medici
–    Firma consultanță
O.S 2.2 Sprijinirea iniţiativelor de protecţia mediului 2.2.1 Înființarea unui serviciu de pază fond forestier În cadrul acestui proiect se dorește înființarea și dotarea unui serviciu, subordonat primăriei, a cărui activitate principală este de a asigura securitatea fondului forestier din comună.
1. Înființarea serviciu de pază forestieră în cadrul primăriei
–  PNDR
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
2.2.2. Dezvoltarea unor programe şi activităţi pentru protecţia mediului Implementarea unor acțiuni la nivel local, precum colectarea selectivă a deșeurilor (achiziționarea unor pubele), acțiuni de curățenie și de plantare arbori.
1. Identificarea unor grupuri de acțiune (elevi, localnici)
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare nerambursabilă
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–  PNDR
– Ministerul Mediului
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Comisia Europeană
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    Școlile din comuna Săcuieu
–    ONG implicate în acțiuni de protecția mediului
2.2.3. Valorificarea potenţialului de producere a energiei eoliene Prin acest proiect se doreşte valorificarea potenţialului eolian agricol al comunei într-un mod sustenabil, respectiv prin înfiinţarea unor câmpuri eoliene. Odată cu dezvoltarea unui proiect de acest tip preţul energiei se va reduce şi independenţa energetică a comunei va creşte.
1. Realizarea unor studii pentru identificarea zonelor cu potențial eolian
2. Atragerea investitorilor externi
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
-Programul Operațional Infrastructură Mare
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Comisia Europeană
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    Asociația Europeană a energiei eoliene
O.S 2.3 Dezvoltarea activităților recreaționale la nivelul comunei 2.3.1. Înființarea unui teren și sală de sport Proiectul prevede construirea unei săli de sport și a unui teren sintetic.
1. Identificarea terenului pentru realizarea clădirii și a terenului sintetic
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare nerambursabilă
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Tineretului şi Sportului
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
2.3.2. Organizarea unor cursuri de aerobic și fitness În cadrul acestui proiect se dorește înființarea unor clase de aerobic și fitness și dotarea acesteia cu echipamente necesare.
1. Identificarea unui spațiu în care pot fi organizate cursuri de aerobic și fitness
2. Identificarea unui instructor de aerobic și fitness
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Ministerul Tineretului şi Sportului
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
2.3.3. Înființarea unei baze turistice cu pârtie de schi, locuri de cazare și spații de campare pentru turiști. Proiectul prevede amenajarea unor pârtii de schi, construcția unor structuri de primire turistică și servirea mesei.
1. Identificarea terenului pentru realizarea investiției
2. Realizarea unui studiu de fezabilitate
3. Atragerea investitorilor externi
4. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
5. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
6. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional        Regional
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
O.S.2.4. Dezvoltarea serviciilor sociale 2.4.1. Implementarea unui sistem de asistență socială la domiciliu Acest proiect doreşte să rezolve problema persoanelor care nu se pot deplasa şi care necesită un serviciu de asistenţă socială la domiciliu. Prin prezentul proiect se doreşte instruirea unor asistenţi sociali şi asigurarea finanţării pentru ca aceştia să-şi poată desfăşura activitatea.
1. Identificarea persoanelor interesate să se implice în activitatea de asistență socială la domiciliu
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional        Regional
–    Programul Operațional Capital Uman
–    Ministerul Sănătății
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
2.4.2. Integrarea populației de etnie romă în comunitatea locală Demararea unor acțiuni de integrare a populației de etnie romă în comunitatea locală, precum organizarea unui  eveniment/spectacol, sprijin financiar, cursuri.
1. Identificarea grupului țintă
2. Stabilirea Priorități / Măsurilor/nevoilor
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Capital Uman
–    Programul Operațional        Regional
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    ONG-uri
2.4.3. Înființarea unui centru de zi pentru bătrâni Acest proiect doreşte să îmbunătăţească condiţiile de trai a vârstnicilor din comuna Săcuieu. Proiectul urmăreşte înfiinţarea unui centru de zi şi realizarea unor programe recreative destinate vârstnicilor.
1. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea și dotarea unui centru de zi
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional        Regional
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    ONG-uri
O.S.2.5. Creșterea capacității administrative la nivel local 2.5.1. Specializarea și perfecționarea funcționarilor publici Prin intermediul acestui proiect se va facilita accesul funcționarilor publici la cursuri de specializare și perfecționare, astfel încât aceștia să se adapteze noilor modificări. Speicalizarea și perfecționarea funcționarilor publici va asigura un pas important în reforma administrativă.
1. Identificarea grupului țintă
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional Capacitate Administrativă
–    PNDR
–    Programul Operațional        Capital Uman
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
2.5.2. Dotarea și reabilitarea unităților administrative (primărie, post de poliție) Aceste proiecte urmăresc reabilitarea şi dotarea clădirilor care deservesc autorităţile publice locale şi modernizarea aparaturii şi programelor utilizate. Prin aceste proiecte se doreşte asigurarea confortului şi dotărilor necesare pentru ca funcţionarii publici să poată răspunde nevoilor  cetăţenilor în cel mai scurt timp.
1. Realizarea unor studii pentru a identifica lucrările necesare de intervenție
2. Identificarea dotărilor necesare
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CJ Cluj
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
2.5.3. Dezvoltare locală prin implicarea comunității locale în cadrul unui Grup de Acțiune Locală. Acest proiect urmăreşte stimularea dezvoltării la nivel local prin înfiinţarea şi asigurarea funcţionalităţii unui Grup de Acţiune Locală format din autorități publice locale de la nivelul mai multor comune din aceeași arie goegrafică, agenți economici, persoane private, ONG-uri.
1. Identificarea Grupului de Acțiune Locală
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR –    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță
–    Comunitatea locală Săcuieu
2.5.4. Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților Acest tip de proiecte vizează dezvoltarea gradului de acoperire geografică și incluziune a înregistrării proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară.
1. Analiza situației existente în ceea ce privește înregistrarea terenurilor
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    Programul Operațional     Regional
–    Programul Operațional  de Infrastructură Mare
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma consultanță

 

O.G 3. Dezvoltarea economică a comunei

O.G 3. Dezvoltarea economică a comunei

Obiective strategice Priorități / Măsuri Descriere / Plan de acțiune Surse estimative de finanțare Actorii implicați / Responsabili
O.S 3.1 Dezvoltarea sustenabilă a agriculturii în comună 3.1.1 Înființarea unui  centru de colectare a produselor agricole La nivelul comunei Săcuieu nu există un punct de colectare al produselor agricole unde producătorii să-şi poată vinde sau stoca produsele. Prin prezentul proiect se doreşte realizarea unui centru de colectare şi al unui depozit care să deservească agricultorii din comună.
1. Identificarea grupului țintă/ Înființarea unei asociații a agricultorilor
2. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea centrului
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
3.1.2. Creșterea capacității de exploatare a potențialului agricol al zonei Prin intermediul acestui tip de proiect se urmăreşte oferirea posibilităţii fermelor de mici dimensiuni şi micro-fermelor de a îşi creşte capacitatea de producţie prin închirierea de utilaje performante.
1. Identificarea unei firme specializate în achiziţii publice
2. Identificarea firmelor de furnizare utilaje agricole
3. Achiziţionarea unor utilaje agricole
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firmă de utilaje
3.1.3. Accesarea fondurilor nerambursabile în vederea înființării și dezvoltării exploatațiilor agricole. Facilitarea accesării fondurilor nerambursabile reprezintă o prioritate la nivelul comunității locale. În acest sens, se va avea în vedere colaborarea cu o firmă de specializată în atragerea acestor tipuri de fonduri în agricultură și instruirea fermierilor în vederea realizării unor planuri de afaceri viabile.
1. Identificarea grupului țintă
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Instruire cu privire la întocmirea planurilor de afaceri
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional        Capital Uman
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
O.S 3.2 Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
3.2.1 Susţinerea şi promovarea agroturismului Potențialul turistic existent la nivelul comunei Săcuieu impune realizarea unor investiții în înființarea unor structuri de primire turistică, având în vedere fapul că în prezent sunt insuficiente.
1. Oferirea unor facilități potențialilor investitori (concesionarea unor terenuri, scutirea sau reducerea pe o anumită perioadă de taxe și impozite locale)
2. Informări publice cu privire la posibilități de investiții în zonă și posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
3.2.2. Valorificarea potenţialului turistic al comunei prin înființarea unei baze turistice în comună cu pârtie de schi Potențialul turistic al reliefului montan din zonă este neexploatat la ora actuală, motiv pentru care înființarea unei baze turistice cu pârtie de schi este considerată prioritară.
1. Realizarea unor studii de specialitate cu privire la posibilitățile de realizare a unei baze turistice
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional     Regional
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
3.2.3. Punerea în valoare a potențialului turistic al zonei prin înființarea unor trasee turistice Lipsa amenajării și promovării unor trasee turistice în zonă conduc la lipsa unei identități a comunității locale. Prin acest tip de proiecte se dorește amenajarea unor trasee turistice, cu spații de popas/camping pentru turiști.
1. Realizarea unui studiu de specialitate cu privire la posibilitatea înființării unor trasee turistice și spații de campare/popas.
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Salvamont
O.S. 3.3. Dezvoltare sustenabilă a sectorului zootehnic în comună 3.3.1. Înființarea unui târg de animale Analiza realizată asupra comunității Săcuieului a relevat că una din principalele preocupări ale localnicilor este creșterea animalelor. Realizarea unui târg de animale este considerată o prioritate la nivel local.
1. Identificarea spațiului de înființare a târgului de animale
2. Înființarea unei asociații a fermierilor la nivel local care să aibă responsabilitatea organizării târgului
–    CL Săcuieu
–    CJ Cluj
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Fermieri
–    Firma de consultanță
3.3.2. Încurajarea și sprijinirea fermierilor în accesarea fondurilor nerambursabile în domeniul zootehnic Prin această prioritate se va avea în vedere facilitarea accesului fermierilor la informații cu privire la posibilitatea obținerii unor finanțări nerambursabile și acordarea unor facilități de tipul scutirea de taxe și impozite locale în funcție de anumite termene și condiții.
1. Oferirea unor facilități fermierilor
2. Informări publice cu privire la posibilități de investiții în zonă și posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
O.S 3.4 Susţinerea antreprenoriatului la nivel de comună 3.4.1 Încurajarea populaţiei spre dezvoltarea unor activităţi economice independente Sprijinirea persoanelor fizice și juridice de către autoritățile locale prin oferirea unor scutiri de taxe și impozite locale și darea în folosință a unor terenuri/clădiri. Se dorește exploatarea resurselor existente la nivel local în scop comercial.
1. Informare publică cu privire la clădirile/terenurile disponibile pentru realizarea unor investiții
2. Informare publică cu privire la accesarea unor finanțări nerambursabile
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
3.4.2 Desfăşurarea de cursuri şi instruiri cu privire la realizarea unor planuri de afaceri Prin intermediul acestei Priorități / Măsuri se vizează realizarea de cursuri antreprenoriale şi de planuri de afaceri pentru cetăţenii care deţin sau care doresc să dețină întreprinderi pe teritoriul comunei.
1. Identificarea unor spații în care să se organizeze cursurile și instruirile
2. Identificarea unei firme specializată în formare profesională și întocmirea planurilor de afaceri
–    PNDR
–    Programul Operațional        Capital Uman
–    CL Săcuieu
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
3.4.3. Atragerea investitorilor externi în comună Realizarea unor evenimente de promovarea a comunei Săcuieu și a potențialului investițional existent și spijinirea investitorilor.
1. Organizarea unui eveniment local dedicat îndeletnicirilor tradiționale
2. Sprijin acordat investitorilor de către autoritățile locale
3. Realizarea unui documentar cu privire la zona Săcuieului și posibilitățile investiționale existente
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Granturi SEE
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță

 

O.G.4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural

O.G.4. Valorificarea patrimoniului natural şi cultural

Obiective strategice Priorități / Măsuri Descriere / Plan de acțiune Surse estimative de finanțare Actorii implicați / Responsabili
O.S.4.1.  Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural 4.1.1. Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural mobil și imobil de interes local Una din bogățiile locale ale comunității Săcuieului o reprezintă patrimonial cultural existent. Datorită faptului că acesta nu este conservat și valorificat există un risc ridicat ca acesta să se piardă și să nu fie cunoscut publicului larg.
1. Realizarea unor studii în vederea valorificării și conservării patrimoniului cultural mobil și imobil – Înființarea unui muzeu sau spațiu cultural
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Regional
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Granturi SEE
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
4.1.2. Restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale Așezările monahale au reprezentat dintotdeauna o atracție pentru vizitatori. Drept urmare, una dintre Priorități / Măsurile locale va fi să se restaureze și să se faciliteze accesul publicului la patrimoniul monahal existent.
1. Realizarea unor expertize tehnice de specialitate asupra așezărilor monahale care impun lucrări de restaurare
2. Înființarea unor spații expoziționale dedicate obiectelor religioase
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Regional
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Granturi SEE
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
4.1.3. Punerea în valoare și conservarea patrimoniului natural existent în comuna Săcuieu Această prioritate vizează investițiile dedicate valorificării monumentelor protejate ale naturii.
1. Realizarea unor studii de specialitate cu privire la modalitatea de conservare și punerea în valoare a acestor monumente
2. Realizarea unui documentar cu privire la patrimoniul natural existent
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Regional
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Granturi SEE
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
4.1.4. Valorificarea patrimoniului material, prin realizarea de căi de acces spre obiectivele turistice și plasarea de panouri informative Această prioritate vizează investițiile dedicate valorificării patrimoniului  local și facilizării accesului la obiectivele turistice, precum amenajarea Drumului de acces la Arborele de Sequoia.
1. Realizarea unor studii de specialitate cu privire la modalitatea de conservare și punerea în valoare a acestor monumente
2. Realizarea unei inventarieri cu privire la patrimoniul natural și amterial existent
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Regional
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Granturi SEE
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
O.S. 4.2. Revitalizarea și dezvoltarea activităților culturale 4.2.1. Reabilitarea și dotarea căminelor culturale din comuna Săcuieu Asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activităților culturale reprezintă o prioritate locală.
1. Identificarea locațiilor care necesită reabilitare și dotare
2. Realizarea unor studii de specialitate pentru a identifica lucrările necesare și dotările
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Culturii
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
4.2.2. Încurajarea și sprijinirea tinerilor pentru a se implica în activități culturale tradiționale Revigorarea tradițiilor și obiceiurilor locale prin înființarea unor asociații ale tinerilor la nivel local: dans, muzică, meșteri locali.
1. Identificarea persoanelor interesate pentru înființarea unei asociații de tineret
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Culturii
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
4.2.3. Înființarea unui eveniment cultural anual în vederea promovării tradițiilor și meșteșugurilor locale Organizarea unui eveniment cultural anual în vederea promovării tradițiilor și meșteșugurilor de la nivelul comunei Săcuieu.
1. Idnetificarea unei firme specializate în organizarea de evenimente
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
O.G.5. Dezvoltarea infrastructurii de bază


O.G.5. Dezvoltarea infrastructurii de bază

Obiective strategice Priorități / Măsuri Descriere / Plan de acțiune Surse estimative de finanțare Actorii implicați / Responsabili
O.S.5.1. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii rutiere 5.1.1. Modernizarea şi extinderea drumurilor comunale Acest tip de proiecte vizează reabilitarea drumurilor existente și realizarea unor noi drumuri comunale.
1. Identificarea zonelor de drum care necesită reabilitare și a zonelor în care trebuie realizate noi drumuri
2. Realizarea studiilor de specialitate
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
5.1.2. Reabilitarea şi extinderea drumurilor de exploataţie agricolă Prin intermediul acestui tip de proiecte se dorește să se faciliteze accesul localnicilor la terenurile agricole. Așadar, se urmăreşte crearea drumurilor rutiere agricole și reabilitarea infrastructurii deja existente.
1. Identificarea zonelor de drum care necesită reabilitare și a zonelor în care trebuie realizate noi drumuri
2. Realizarea studiilor de specialitate
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
5.1.3. Realizarea de drumuri de exploataţie forestieră Construirea sau modernizarea infrastructurii forestiere (drumuri forestiere, căi ferate forestiere şi funiculare).
1. Identificarea zonelor de drum care necesită reabilitare și a zonelor în care trebuie realizate noi drumuri
2. Realizarea studiilor de specialitate
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
O.S.5.2. Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă și canalizare            5.2.1. Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă În cadrul acestei Priorități / Măsuri se are în vedere înlocuirea conductelor vechi de apă și realizarea unei noi rețele, unde este necesar.
1. Identificarea zonelor care necesită reabilitare și extindere
2. Realizarea studiilor de specialitate
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
5.2.2. Reabilitarea și extinderea infrastructurii de canalizare Prin reabilitarea infrastructurii de canalizare se va avea în vedere evitarea infiltrării apei menajere din fosele septice şi din latrine în apa freatică. De asemenea, se va avea în vedere extinderea rețelei existente.
1. Identificarea zonelor care necesită reabilitare și extindere
2. Realizarea studiilor de specialitate
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
O.S.5.3. Acces la infrastructură si utilizarea serviciilor de internet în bandă largă 5.3.1.Dezvoltarea infrastructurii de internet Dezvoltarea infrastructurii ar trebui să includă internetul de bandă largă care să permită un acces mai bun la informaţii (inclusiv biblioteci, administrații locale).
1. Identificarea potențialilor beneficiari
2. Identificarea unui furnizor de servicii de internet
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
5.3.2. Dotarea unităților educaționale, culturale, sociale și instituțiile publice cu mijloace informatice moderne În vederea asigurării accesului publicului la tehnologia modernă este important ca una din proiectele demarate în noua perioadă să vizeze achiziționarea unor echipamente informatice moderne. Drept urmare, se vor dota unitățile educaționale, culturale, sociale și instituțiile publice.
1. Identificarea dotărilor necesare în funcție de fiecare instituție
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    Programul Operațional Regional
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Culturii
–    Guvernul României
–    Comisia Europeană
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
 O.S. 5.4. Crearea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire 5.4.1. Înființare și modernizare (inclusiv dotare) after-school, centru de tip „Şcoală după şcoală” Asigurarea unui proces educațional eficient în comuna Săcuieu impune înființarea și dotarea unui unități de tip after-school.
1. Identificarea unui spațiu/teren pentru înființarea centrului de after-school.
2. Realizarea studiilor de specialitate necesare
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Culturii
–    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
–    Guvernul României
–    Comisia Europeană
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
5.4.2. Modernizarea și dotarea grădiniței Acest tip de proiecte urmărește realizarea unor lucrări de modernizare în cadrul grădiniței și achiziționarea unor dotări necesare.
1. Realizarea studiilor de specialitate necesare
2. Identificarea dotărilor necesare
3. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
4. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
5. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Ministerul Culturii
–    Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
–    Guvernul României
–    Comisia Europeană
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firma de construcții
–    Firma de dotări
–    Alti factori implicați: expert tehnic, proiectant, verificator proiect, diriginte de șantier
O.S. 5.5. Gestionarea eficientă a situațiilor de urgență 5.5.1. Dotarea serviciului pentru situaţii de urgenţă cu utilaje performante În vederea prevenirii și asigurării unei intervenții prompte în cazul unor situații de urgență este important să se achiziționeze utilaje performante care să permită o intervenție promptă, eficientă și profesionistă.
1. Identificarea utilajelor necesare
2. Identificarea unei firme de consultanţă în vederea accesării unor surse de finanțare externe
3. Depunerea documentației aferente cererii de finanțare
4. Implementarea proiectului
–    PNDR
–    CL Săcuieu
–    Guvernul României
–    Sponsorizări
–    Primăria Săcuieu
–    CL Săcuieu
–    Firma de consultanță
–    Firma utilaje
↓