Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

  Primarul  

          Primarul este şeful administraţiei publice locale, conduce aparatul de specialitate, controlează activitatea tuturor serviciilor publice şi răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice a comunei Sacuieu. Primarul reprezintă comuna Sacuieu in raporturile juridice cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane sau străine, precum și în justiţie .
            Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, ale decretelor Preşedintelui României, ale hotărârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale hotărârilor Consiliului Judeţean şi asigură executarea hotărârilor Consiliului local.
               Primarul funcţionează ca autoritate administrativă autonomă şi rezolvă treburile publice din oraş, în condiţiile prevăzute de lege. Statutul juridic al primarului cuprinde şi calitatea de reprezentant al statului în oraş în relaţiile cu alte autorităţi, cu persoane fizice sau juridice române sau străine. Ca atare, el are nu numai calitatea de demnitar ales, ci şi pe aceea de şef al administraţiei publice locale aflat “în serviciul acesteia”.
              Primarul deleagă unele din atribuţiile sale Viceprimarului, Secretarului, cu excepţia celor care nu pot fi delegate şi care sunt prevăzute de lege. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară pot fi delegate secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau altor funcţionari publici din aparatul de specialitate cu competenţe în acest domeniu, potrivit legii.

Atribuţiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau încredinţate de către Consiliului Local .
              Primarul rămâne competent să exercite oricând una sau alta dintre atribuţiile delegate, actele sale efectuate în legătură cu atribuţiile delegate fiind întru totul valabile.

Art.4. Primarul comunei Săcuieu îndeplineşte următoarele atribuţii:

I. Atribuţii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in condiţiile legii:

 1. îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civila si asigura funcţionarea serviciilor publice locale de profil;
 2. atribuţii cu privire Ia organizarea si desfasurarea alegerilor;
 3. Atribuţii cu privire la organizarea si desfasurarea recensământului;
 4. Atribuţii cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului;
 5. Atribuţii de autoritate tutelara ;
 6. Atribuţii stabilite prin lege pentru protecţia civila a persoanelor, bunurilor, teritoriului.

II. Atribuţii referitoare la relaţia cu Consiliul Local al comunei Sacuieu;

 1. Prezintă Consiliului Local al comunei Sacuieu, anual (in primul trimestru) sau ori de cate ori este nevoie, rapoarte privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sacuieu pe baza datelor puse la dispoziţie de serviciile de specialitate subordonate, precum si de instituţiile publice aflate pe raza comunei Sacuieu si a organelor descentralizate ale ministerelor in teritoriu;
 2. Prezintă la cererea Consiliului Local al comunei Sacuieu informări privind executarea hotărârilor adoptate de Consiliul Local;
 3. Prezintă la cererea Consiliului Local al comunei Sacuieu alte rapoarte si informări;
 4. Elaborează proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Sacuieu si le supune aprobării Consiliului Local al comunei Sacuieu ;
 5. Initiaza alte proiecte de hotarari in probleme de interes local si le supune dezbaterii Consiliului Local al comunei Sacuieu;
 6. Asigura executarea hotărârilor Consiliului Local al comunei Sacuieu;
 7. Prezintă spre aprobarea Consiliului Local al comunei Sacuieu, in condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal si Regulamentul de Organizare si Funcţionare al aparatului propriu de specialitate precum si a serviciilor publice pe care le infiinteaza.

III. Atribuţii referitoare la bugetul local:

 1. Exercita funcţia de ordonator principal de credite, potrivit Legii finanţelor publice locale;
 2. Asigura prin compartimentele de specialitate, intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Sacuieu si al activitatilor autofînantate, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al comunei Sacuieu;
 3. Asigura prin compartimentele de specialitate ale Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Sacuieu, intocmirea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care il prezintă spre aprobare Consiliului Local al comunei Sacuieu;
 4. Răspunde de execuţia bugetara pentru toate activitatile si acţiunile finanţate din bugetul local precum si pentru activitatile finanţate total sau partial din surse extrabugetare;
 5. Asigura prin comp. Financiar-cont, stabilirea, urmărirea si incasarea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale si ale altor venituri ale bugetului local, precum si de încadrarea cheltuielilor conform prevederilor bugetare;
 6. Asigura si răspunde, in limita prevederilor bugetare, de realizarea investiţiilor si lucrărilor publice;
 7. Initiaza, in condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele Comunei Sacuieu
 8. Verifica, prin compartimentele aparatului de specialitate, corecta înregistrare a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului principal, cat si a sediului secundar.
 9. îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de legile fiscale, de Legea Bugetului precum si de Hotarari ale Consiliului Local

IV. Atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor:

 1. 1 Coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate si/sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 2. asigura ordinea publica si liniştea locuitorilor cu ajutorul celorlalte organisme specializate ale statului;
 3. In calitate de sef al Protecţiei Civile si in exercitarea drepturilor si obligaţiilor ce-i revin, asigura masurile pentru prevenirea si limitarea urmărilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, inundaţiilor, epidemiilor, epizotiilor, împreuna cu organele de specialitate ale statului, precum si ca urmare a instituirii stării de necesitate sau de urgenta, după caz; in acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici si instituţiile publice din oraş, care sunt obligate sa execute masurile stabilite
 4. Ia masuri pentru organizarea executării si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevăzute in Legea nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare, in limitele competentei;
 5. Ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspecţiei si controlului în domeniile prevăzute in Legea nr.215/2001 cu modificările si completările ulterioare prin serviciile de specialitate;
 6.  Ia masuri pentru inventarierea anuala a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Sacuieu,prin departamentele de specialitate;
 7. umeşte, sancţionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, in condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducătorii instituţiilor si serviciilor publice de interes local;
 8. Controlează activitatea funcţionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Sacuieu si din serviciile acesteia aplicând, in acest sens, celor care comit abateri disciplinare, după caz, sancţiunile prevăzute de lege, de Statutul Funcţionarilor Publici in baza propunerilor comisiilor de disciplina ce se constituie in vederea cercetării abaterilor disciplinare ale funcţionarilor publici sau a comisiilor de cercetare administrativă constituite in vederea cercetării abaterilor disciplinare ale personalului contractual;
 9. Stabileste in limita fondului de salarii aprobat si la propunerea conducătorilor serviciilor, persoanele care beneficiază de premii si alte stimulente, în condiţiile legii;
 10. Aproba fisele posturilor pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate si din cadrul serviciilor publice subordate Consiliului Local;
 11. Aproba rapoartele de evaluare a performantelor profesionale pentru activitatea funcţionarilor publici si pentru funcţiile de conducere aflate in subordine, salariul funcţionarilor publici din aparatul de specialitate si al personalului contractual din serviciile subordonate;
 12. Asigura elaborarea Regulamentului Local de Urbanism si a documentaţiilor de urbanism si amenajarea teritoriului si le supune aprobării Consiliului Local, cu respectarea prevederilor legii
 13. Urmăreşte respectarea Planului Urbanistic General, a Regulamentului Local de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si stabileşte masurile necesare realizării acestora
 14. Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau ale altor manifestări publice ce contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si liniştea publica;
 15. Ia masuri prevăzute de lege cu privire la desfasurarea adunărilor publice organizate de cetateni in comuna Sacuieu si in cartierele componente ;
 16. Primeşte in audienta cetăţenii comunei Sacuieu;
 17. Asigura realizarea lucrărilor si ia masurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
 18. Primarul constată încălcări ale legii şi adoptă măsurile legale pentru înlăturarea acestora sau, după caz, sesizează organele competente.

V. Alte atribuţii:

 1. Asigura elaborarea unei strategii coordonate in sfera informatizării activitatilor din instituţie;
 2. Supraveghează modul de ducere la îndeplinire a mandatelor de executare a muncii in folosul comunitarii emise de instanţele de judecata;
 3. Numeşte conducătorii instituţiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.
 4. Alte atribuţii stabilite prin lege.

Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu unităţile administrativ-teritoriale, precum si cu Consiliul Judeţean Cluj. În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publica sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Secretarul avizeaza dispoziţiile primarului, asumandu-si răspunderea pentru legalitatea acestora.

         VI .Primarul conduce direct următoarele compartimente:

 1. Consilier primar;
 2. Compartimentul Financiar-Contabil, Impozite si Taxe;
 3. Guard

Aparatul de Specialitate al Primarului Comunei Săcuieu

            Aparatul de specialitate al Primarului comunei Sacuieu este organizat conform statului de funcţii în servicii, compartimente, iar fiecare persoană are un superior faţă de care se subordonează şi căruia îi raportează despre munca sa. întreg personalul se subordonează şi Primarului comunei.

Art.9. Aparatul de specialitate al Primarului cuprinde funcţionarii publici şi personalul contractual din servicii şi compartimente prevăzute în organigramă şi în prezentul regulament. El îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legii, hotărârile Guvernului şi ale Consiliului local;

Structura acestuia şi numărul de personal este, în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, serviciile de specialitate colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivel judeţean.

în vederea rezolvării operative si oportune a sarcinilor ce le revin, compartimentele de specialitate ale aparatului propriu al Primarului comunei Sacuieu, sprijină activitatea societăţilor comerciale, instituţiilor publice bugetare şi extrabugetare din subordinea Consiliului Local.

în problemele de specialitate, compartimentele funcţionale din componenţa aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri si dispoziţii pe care le prezintă Primarului comunei Sacuieu şi secretarului, în vederea avizării si propunerii spre aprobare Consiliului Local.

Serii de servicii şi birouri, precum şi personalul cu atribuţiuni în domeniu participă la şedinţele în plen ale Consiliului Local şi la comisiile de specialitate ale acestora pentru luarea deciziilor in domeniul lor de activitate.

Persoanele fizice sau juridice interesate în consultarea unor documente, acest lucru devine posibil ! numai cu aprobarea prealabila a Primarului comunei Sacuieu, Viceprimarului sau Secretarului comunei Sacuieu, în concordanţa cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările si completările ulterioare.

Actele care se eliberează de către Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Sacuieu vor fî semnate, de regula, de către Primarul comunei, de viceprimar, de secretar, precum şi de către şeful structurii funcţionale în cadrul cărora au fost întocmite, în limita delegării atribuţiilor stabilite de către Primar,

Regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici si Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Sacuieu este reglementat de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata 2, cu modificările şi completările ulterioare.

Personalul care efectuează activităţi administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii este angajat cu contract individual de muncă. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii.

Art. 10. Aparatul de specialitate al Primarului comunei Săcuieu îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 1. – de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de dezvoltare locala, a planurilor de acţiune ‘ sectoriala şi a proiectelor prioritare;
 2.  de coordonare a serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locala;
 3. – de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local;
 4. – de colaborare cu serviciile descentralizate ale statului, autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi cu societatea civila;
 5. – de execuţie, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local si dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale;
 6. – de monitorizare şi control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local si dispoziţiilor primarului în teritoriu.

 

Atribuțiile Serviciilor, Compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Săcuieu

Compartimentul Financiar – Contabil ; Impozite și Taxe

– subordonat Primarului

Art.ll. Potrivit legii contabilităţii (Legea nr. 82/1991, republicată), obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii o au toate unităţile economice si instituţiile publice.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz.

Compartimentul Fraanciar-Contabil, Impozite si Taxe asigură respectarea prevederilor legale referitoare la administrarea finanţelor publice şi are următoarele atribuţii:

Pe linie financiar-contabilă

 1. asigură organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii;
 2. asigura furnizarea informaţiilor necesare atat pentru interesele proprii ale unitatii cat si in relaţiile acesteia cu clienţii, furnizorii, băncile, organele administrative si financiare din eşaloanele superioare si alte persone fizice si juridice in sensul prevederilor legii;
 3. urmăreşte înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea şi păstrarea documentelor contabile;
 4. asigură controlul operaţiunilor patrimoniale efectuate şi al procedeelor de prelucrare utilizate, precum şi exactitatea datelor contabile furnizate;
 5. asigură respectarea planului de conturi general, modelelor, registrelor şi formularelor comune privind activitatea contabilă şi normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora;
 6. avizează angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2002, prin intermediul persoanelor desemnate prin Dispoziţie a Primarului;
 7. efectuează lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiei, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 8. organizează, conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, raportează angajamentele bugetare şi legale, în conformitate cu ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2002;
 9. întocmeşte situaţii financiare privind activitatea din cadrul bugetului local, taxele speciale si activităţilor autofinantate la termenele stabilite prin legea contabilităţii şi normele Ministerului Economiei şi Finanţelor;
 10. verifică şi centralizează situaţiile financiare ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al comunei şi ale ordonatorilor de credite din învăţământul preuniversitar;
 11. pe baza informaţiilor privind încasarea veniturilor, întocmeşte situaţiile financiare ale Consiliului Local al comunei şi asigură transmiterea acestora în termenul indicat la organele teritoriale ale Ministerului Administraţiei si Internelor.
 12. administrează baza de date a patrimoniului comunei , respectiv bunuri ce aparţin domeniului public şi domeniului privat, mijloace fixe, precum şi obiecte de inventar aflate în patrimoniul unităţii administrativ teritoriale;
 13. gestionează şi actualizează periodic baza de date a patrimoniului unităţii administrativ teritoriale împreună cu serviciile publice locale, unităţile de învăţământ aflate sub autoritatea Consiliului Local al comunei;
 14. organizează activitatea de inventariere a patrimoniului unităţii administrativ teriotriale;
 15. propune spre aprobare programarea plaţilor care urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unităţile trezoreriei statului cf. OMF 2281/2009;
 16. primeşte documentaţia privind decontarea cheltuielilor de personal, le verifica, le contabilizează;
 17. intocmeste ordinele de plata pentru obligaţiile salariale pentru fiecare activitate din cadrul bugetului local si autofinantata;
 18. întocmeşte ordinele de plată şi efectuează viramentele către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări şi către bugetul de stat si bugetele asigurărilor speciale si fonduri speciale , pe bază de documente justificative legale, avizate şi aprobate de cei în drept;
 19. întocmeşte situaţii statistice cu privire la activitatea pe care o desfăşoară;
 20. centralizează situaţii statistice pentru serviciile publice aflate în subordinea primăriei şi le înaintează instituţiilor care sunt beneficiare ale acestor situaţii, conform normelor legale;
 21. efectuează prin casierie, operaţiuni de încasări, plăţi în numerar pe baza documentelor aprobate şi le supuse controlului financiar preventiv, cu respectarea reglementărilor legale;
 22. verifică gestiunea magaziei şi casieriei, lunar, privind numerarul existent, materialele existente în magazie şi alte valori (timbre poştale, fiscale sau bonuri valorice de combustibil etc.);
 23. urmăreşte realizarea programelor cu finanţare nerambursabila si/sau cofinantate;
 24. propune proiecte de dispoziţii ale Primarului, referitoare la activitatea fmanciar-contabilă;
 25. participa la realizarea unor acţiuni si sarcini impuse prin lege sau organizate de conducerea unitatii.
 26. e linie de buget local, control financiar preventiv
 27. sigură aplicarea de control financiar preventiv asupra operaţiunilor expres prevăzute în normele ministrului finanţelor publice şi în dispoziţiile Primarului comunei;
 28. elaborează bugetul de venituri si cheltuieli in baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice;
 29. fundamentează veniturile bugetului local, avandu-se in vedere constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare respective, cfi Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si modificările ulterioare;
 30. propune dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetului local pe ordonatorii secundari si terţiari de credite
 31. urmăreşte angajamentele bugetare, lichidarea, ordonantarea si plata;
 32. urmăreşte încadrarea cheltuielilor prevăzute pe capitole, articole si alienate care au destinaţie precisa si limitata;
 33. asigură, pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent, informaţii cu privire la:
 1. creditele bugetare disponibile;
 2. lăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;
 3. atele necesare întocmirii „situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului”, situaţie care este parte componentă din structura „Situaţiei financiare” trimestriale şi anuale ale instituţiei publice;

        37. coordonează activitatea de elaborare şi stabilire a necesarului de credite bugetare pentru:

 1.  aparatul de specialitate, acţiuni şi activităţi coordonate şi finanţate direct de Primarul comunei;
 2.  serviciile publice de interes local;
 3.  ordonatorii de credite din învăţământul preuniversitar de stat;
 4.  societăţile comerciale la care este acţionar Consiliul Local al comunei;

38. elaborează şi supune spre aprobare Primarului şi Consiliului Local proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei;

39. întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul Consiliului Local al comunei, finanţate atât din bugetul local cât şi din alte surse de finanţare, pentru aparatul de specialitate, acţiuni, activităţi coordonate şi aflate în directă finanţare a Primarului comunei;

40. întocmeşte şi prezintă Primarului şi Consiliului Local contul anual de execuţie al bugetului local si a celorlate activitati;

41, elaborează şi supune aprobării Primarului şi Consiliului Local proiecte de hotărâri privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei;

42, întocmeşte situaţii lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal, datoria publica, bilanţul lunar si plăţile restante si le transmit la D.G.F.P.

43.  întocmeşte si centralizează contul de execuţie bugetara trimestrial si anual a bugetului local, a instituţiilor autofmantate si le transmite la D.G.F.P.

44. asigura transmiterea in format electronic a informaţiilor art.76 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si completările ulterioare, cu privire la proiectele de buget, comunicările , bugetul general consolidate al unitatii si anexele acestora , situaţii financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale si anuale aferente bugetelor, inclusive plăţile restante in vederea publicării pe pagina de internet a Ministerului Administraţiei si Internelor;

45. organizează evidenţa relaţiilor financiare care au loc între Consiliul Local şi instituţiile publice

Atribuţiuni pe linie de SALARIZARE:

 1. primeşte de la responsabilul Resurse Umane, în termenele stabilite pentru intocmirea statelor de plată, următoarei documente:
 2. rganigrama Primăriei comunei Sacuieu;
 3. statul de personal actualizat la zi;
 4. foile colective de prezenţă verificate şi semnate pentru fiecare compartiment;
 5. prezenţa pentru orele suplimentare;
 6. certificatele medicale ;
 7. înştiinţările pentru concediile de odihnă solicitate cu plata în avans;
 8. înştiinţările privind modificarea sporurilor de vechime ale salariaţilor;
 9. copii xerox a contractelor de munca insoţite şi de copii acte de identitate pentru salariaţii Primăriei;
 10. înştiinţările privind modificarea datelor din contractele salariaţiilor;
 11. întocmeşte statele de plată lunare pentru salariaţii aparatului propriu al Primăriei si a serviciilor publice subordonate, pentru lichidarea drepturilor salariale şi le prezintă pentru control şi aprobare la conducerea instituţiei şi la Trezoreria Cluj;
 12. calculează certificatele medicale în vederea plăţii;
 13. calculează sumele în avans aferente concediilor de odihna acordate ;
 14. întocmeşte lunar centralizatorul de salarii, întocmeşte recapitulaţiile aferente drepturilor salariale;
 15. reţine sume reprezentând echipamentul de lucru şi eventualele popriri pentru salariaţi;
 16. reţine garanţiile gestionare materiale;
 17. eliberează adeverinţele solicitate de către salariaţii unităţii pentru diferite destinaţii medic de familie, policlinică, spital, împrumuturi, achiziţionări de bunuri, compensare căldură;
 18. ntocmeşte si transmite lunar, semestrial şi anual situaţiile statistice privind drepturile de personal ale Primăriei comunei Sacuieu,
 19. ntocmeşte şi transmite semestrial la Administraţia Financiară a judeţului Cluj a statisticilor privind structura şi cheltuielile de personal din unitate;
 20. întocmeşte şi transmite lunar on-line cu încadrarea în termenele prevăzute în legile în vigoare,
 21. eclaraţiile privind contribuţiile datorate de angajaţi şi angajatori
 22. nregistrează lunar datele pentru întocmirea fişelor fiscale ale salariaţilor Primăriei, ale consilierilor Consiliului local;
 23. ntocmeşte fişele fiscale, le verifică şi le depune în termenele prevăzute de lege atât listate cât şi pe suport magnetic pe care apoi le transmite salariaţilor sub semnătură;
 24. introduce datele noilor angajaţi privind efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare, verifică şi reactualizează datele existente referitoare la deducerile suplimentare ale angajaţilor;
 25. calculează fondul total de premiere în cazul în care ar fi acordat;
 26. arhivează documentaţia referitoare la salarii;
 27. întocmeşte documentaţia privind preconizările de buget anual şi pentru rectificări; studiază permanent modificările de legislaţie în vederea aplicării corecte ;
 28. execută şi alte sarcini dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau de conducerea instituţiei.

Atribuţiuni pe linie de IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Atribuţiile pe linie de Impozite şi taxe locale sunt în principal următoarele:

 1. întocmeşte bugetul privind partea de venituri;
 2. efectuează, împreună cu informaticianul, închiderea şi deschiderea anului fiscal;
 3. Colaborează cu Responsabilul Executări silite în vederea recuperării creanţelor;
 4. înaintează acestui responsabil lista cuprinzând contribuabilii pentru care trebuie începută executarea silită;
 5. analizează şi face propuneri la Consiliul local pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale anuale, conform legislaţiei în vigoare;
 6. urmăreşte stabilirea corectă a debitelor de către operatorii de rol;

Analizează cererile de acordare a facilităţilor fiscale ale contribuabililor şi referatele inspectorilor privind constatările făcute şi propune Consiliului local, acordarea acestor facilităţi;

 1. face cunoscut salariaţilor din subordine modificările privind legislaţia fiscală precum şi noile acte normative ce reglementează activitatea de impozite şi taxe;
 2. urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, de către salariaţii din subordine privind activitatea de impozite şi taxe;
 3. urmăreşte respectarea termenului privind efectuarea verificării gestionare de către compartimentul Control fiscal şi face cunoscut şefului ierarhic superior rezultatele verificării gestionare;
 4. urmăreşte soluţionarea în termen a cererilor contribuabililor de către salariaţii din subordine;
 5. în cazul în care, cu ocazia inspecţiei fiscale sunt constatate diferenţe de impozit, face Raport conducătorului unităţii în vederea emiterii Dispoziţiei de impunere sau de scădere din debit, după caz;

Analizează şi soluţionează în termen contestaţiile contribuabililor;

 1. urmăreşte îndosarierea, păstrarea şi predarea la arhivă în termen a documentelor de Impozite şi taxe.

Atribuțiuni pe linie de Control fiscal

 1. primeşte declaraţiile de impunere de la persoanele fizice şi juridice;
 2. verifică declaraţiile de impunere, realitatea datelor înscrise în rol, cu situaţia existentă în rolul fiscal, le completează cu impozitele şi taxele datorate apoi le transmite emitenţilor;
 3. primeşte cererile contribuabililor repartizate spre soluţionare de către şeful de serviciu, le verifică şi analizează şi face propuneri de soluţionare, în cazul reducerii impozitului şi răspunde în scris solicitantului de soluţia adoptată;
 4. primeşte cererile contribuabililor pentru acordarea de facilităţi fiscale, verifică în teren realitatea celor declarate, le analizează şi face propuneri privind încadrarea sau nu la scutire de impozite şi taxe, conform prevederilor legale în vigoare ;
 5. întocmeşte referate cu propuneri de scădere a debitelor ori de câte ori se constată erori de calcul;
 6. verifică, prin sondaj, realitatea datelor din declaraţiile de impunere cu situaţia din teren;
 7.  aplică sancţiuni pentru depunerea cu întârziere sau nedepunerea declaraţiilor de impunere ;
 8. primeşte contractele de concesiune şi închiriere de la Viceprimar, calculează taxele conform contractelor încheiate şi le urmăreşte în vederea încasării acestora;
 9. urmăreşte respectarea clauzelor contractuale referitoare la plata taxelor datorate;
 10. în perioadele 1-15 ianuarie şi 1 – 15 iulie ale fiecărui an, execută verificarea gestionară a casierului desemnat, întocmeşte procesul verbal de verificare gestionară şi aduce la cunoştinţă şefului ierarhic superior, rezultatul verificării;
 11. în conformitate cu legislaţia în vigoare, execută inspecţia fiscală la persoanele juridice, conform graficului aprobat, întocmeşte procesul- verbal de control şi îl înaintează şefului ierarhic superior în vederea semnării acestuia;
 12. se ocupă de îndosarierea, păstrarea şi arhivarea documentelor cu care lucrează;
 13. persoanele din compartiment răspund material pentru neîndeplinirea sarcinilor şi pentru prescrierea din vina lor, a debitelor.
 14. înregistrează materia impozabilă şi întocmeşte borderourile de debitare conform declaraţiei de impunere şi a documentelor anexate acesteia;
 15. operează scăderile din evidenţele fiscale conform cererilor şi a documentelor primite;
 16. primeşte documentele pentru înscrierea sau radierea mijloacelor de transport, verifică documentele originale cu cele păstrate la dosar şi le semnează pentru conformitate cu originalul, semnează şi aplică ştampila pe fişa de înscriere sau radiere a autovehiculului;
 17. întocmeşte borderouri de debitare /scădere
 18. eliberează certificate fiscale conform cererilor primite precum şi adeverinţe de rol fiscal;
 19. primeşte procesele verbale de contravenţie pentru circulaţia pe drumurile publice precum şi a contravenţiilor date în baza hotărârilor Consiliului local Sacuieu, le distribuie casierilor din sectoare pentru a se constata dacă amenda a fost plătită în termenul prevăzut în procesul verbal; în cazul în care amenzile au fost achitate, se face adresă de returnare, se anexează procesul- verbai de contravenţie şi copie după chitanţa cu care a fost plătită amenda şi se trimit emitenţilor proceselor verbale de contravenţie;
 20. întocmeşte adrese de confirmare a debitelor pentru contravenţiile care nu au fost achitate şi le trimit emitenţilor;
 21. operează în calculator ordinele de plată şi verifică extrasul de cont;
 22. primeşte cererile privind compensarea debitelor cu sumele achitate în plus , întocmeşte adresele de compensare şi le înaintează Trezoreriei Cluj;
 23. întocmeşte registrul de partiz;
 24. verifică datele din registrul de partiz cu debitele/scăderile lunii respective şi cu execuţia de casă;
 25. se ocupă de îndosarierea, păstrarea şi arhivarea documentelor cu care lucrează.

Atribuțiuni pe linie de Casierie :

 1. încasează impozitele şi taxele locale la casieria unităţii şi în teren;
 2. întocmesc jurnale conform chitanţelor emise şi le înaintează spre verificare operatorilor de rol apoi şefului serviciului Impozite şi taxe, pentru vizarea acestora;
 3. numerarul încasat se depune contra chitanţă la casierie, în fiecare zi pentru încasările din ziua anterioară;
 4. întocmeşte foile de vărsământ şi le duce la Trezoreria Cluj; întocmeşte registrul de casă al încasărilor;
 5. primeşte de la operatorul de rol procesele verbale de amenzi şi identifică în teren persoanele care au fost sancţionate (sunt persoane care nu au rol fiscal, care nu sunt titulari de locuinţe sau care stau sau au stat cândva în chirie ori sunt copii peste 18 ani care nu au rol fiscal);
 6. verifică în teren daca au fost plătite amenzile conform proceselor-verbale de contravenţie primite şi face pentru fiecare câte o notă de constatare privind luarea în debit sau retumarea proceselor verbale de contravenţie, după caz;
 7. răspunde material în cazul prescrierii debitelor, pentru neîndepîinirea sarcinilor de serviciu;
 8. se ocupă de îndosarierea, păstrarea şi arhivarea documentelor cu care lucrează;

↓