Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

 Viceprimarul 

Art. 6. Potrivit art. 57, alin (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, viceprimarul exercita atribuţii ce ii sunt delegate de către primar. În conformitate cu dispoziţia de delegare de atribuţii, Viceprimarul comunei Sacuieu îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. Controlează igiena si salubritatea localurilor publice si ale produselor alimentare puse in vanzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
 2. Asigura repartizarea locuinţelor sociale in baza hotărârii Consiliului Local;
 3. Exercita controlul asupra activitatilor din locuri dejoacă si parcuri si ia masuri pentru buna funcţionare a acestora;
 4. Organizează si răspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care aparţin domeniului public si domeniului privat al comunei Sacuieu, prin compartimentele de specialitate;
 5. Ia masuri pentru controlul depozitarii deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării comunei;
 6. Ia masuri pentru asigurarea ordinii si disciplinei in cadrul serviciilor pe care Ie are in subordine directă;
 7. Urmăreşte si raspundede aplicarea masurilor de protecţia mediului, potrivit legislaţiei in vigoare;
 8. Initiaza, asigura si urmăreşte cooperarea cu diferite organisme si organizaţii naţionale sau internaţionale pentru realizarea proiectelor legate de protecţia mediului;
 9. Asigura si răspunde de aplicarea prevederilor din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, in acord cu planificarea de mediu;
 10. Initiaza, asigura si răspunde de realizarea unor acţiuni comune cu organele de Politie si Garda de Mediu Cluj, in vederea identificării si sancţionării, după caz, a persoanelor juridice si fizice care incalca normele de protecţie a mediului instituite prin acte normative, inclusiv hotarari ale Consiliului Local;
 11. Se implica si verifica realizarea masurilor de igienizare, dezinsectie si deratizare, prin unităţile specializate, potrivit legii, si pe care au obligaţia sa le efectueze instituţiile publice, agenţii economici si cetăţenii din comuna;
 12. Asigura si se implica in elaborarea strategiei de mediu si punerea in aplicare a acesteia;
 13. Participa la şedinţele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia, având calitate si de consilier local;
 14. Asigura executarea hotărârilor Consiliului Local; controlează activitatea personalului din subordine, avizeaza programul anual de efectuare de către acesta a concediilor de odihna; întocmeşte rapoartele de evaluare pentru funcţionarii publici din subordine, fişele de evaluare pentru personalul contractual subordonat şi întocmeşte de asemeni fişele postului pentru subordonaţi;
 15. Asigura si răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobile aflate in administrarea primăriei si fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparaţii capitale si de întreţinere;
 16. Răspunde de administrarea imobilelor cu destinaţia de locuinţa, a celor cu alta destinaţie decât cea de locuinţa, precum si de închirierea, subinchirierea acestora sau vanzarea lor, potrivit legii;
 17. Acorda audiente cetăţenilor in probleme a căror rezolvare este de competenta direcţiilor si serviciilor coordonate;
 18. Răspunde si coordonează activitatea de administrare a pădurilor si păşunilor si fundamentează bugetul anual de venituri si cheltuieli aferent acestei activitati;
 19. Semnează referate, rapoarte, informări privind activitatea serviciilor si compartimentelor din subordine;

      În calitate de autoritate executivă, viceprimarul răspunde pentru activitatea sa în fața Consiliului Local și a Primarului comunei Săcuieu, Viceprimarul colaborează cu agenţii economici și instituţiile publice care se află sub autoritatea Consiliului Local al comunei Sacuieu .
Responsabilităţi generale:

 1. răspunde de organizarea, funcţionarea si conducerea compartimentelor si serviciilor subordonate conform legii sau a dispoziţiilor conducerii instituţiei in condiţii de economicitate, eficienta si eficacitate;
 2. răspunde de organizarea si implementarea standardelor de management /control intern cu privire la activităţile subordonate;
 3. îndeplineşte si alte atribuţiuni stabilite prin lege sau delegate de primar

Art.7. Viceprimarul comunei conduce direct următoarele birouri şi compartimente:

 1. Serviciul voluntar pentre situaţii de urgenta;
 2. Biblioteca comunala.

BIBLIOTECA:

Art. 16. Bibliotecarul are următoarele atribuţii specifice:

 • tine evidenta documentelor aflate in colecţia bibliotecii in sistemul tradiţional si informatizat;
 • inventareaza documentele specifice bibliotecii in funcţie de fondul de documentare;
 • dezvolta periodic colecţia de documente, prin achiziţionarea de titluri din producţia editoriala curenta;
 • pastreaza colecţia bibliotecii in depozite si/sau in Săli cu acces liber special amenajat;
 • asigura condiţii de conservare si securitate adecvate cu sprijinul conducerii autoritati locale;
 • in caz de forţa majora, incendii, calamitati naturale etc. scoate din evidenta documentele distruse, conform dispoziţiilor legale;
 • efectuează operaţiuni de imprumut al documentelor pentru studiu, informare si lectura la domiciliu sau in Săli de lectura, cu respectarea regimului de circulaţie a documentelor si a normelor de evidenta a activitatilor zilnice;
 • întreprinde operaţiuni de avizare a restantierilor, de recuperare fizica sau valorica a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, in condiţiile legii;
 • participa la întocmirea raportului anual de autoevaluare a activitatii bibliotecii;
 • coordonează activitatile de igienizare a spatiilor bibliotecii si asigura condiţiile microclimatice de conservare a colecţiilor;
 • asigura cnditiile de protecţie si paza a întregului patrimoniu.

SERVICIUL SITUAŢII DE URGENTA

Art. 17. Atribuţii:

 • răspunde de realizarea măsurilor pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale de orice natură, împotriva armelor de nimicire în masă, obişnuite şi mijloacelor incendiare, precum şi a efectelor calamităţilor naturale, incendiilor şi catastrofelor de mari proporţii;
 • răspunde de întreţinerea şi iuncţionarea mijloacelor de alarmare din comuna;
 • reactualizează periodic toate documentele existente în cadrul serviciului;
 • participă la instruirea organizată de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj;
 • participă la acţiunile organizate pentru înlăturarea urmărilor dezastrelor;
 • face propuneri de reactualizare a membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului Operativ, când este cazul;
 • prezintă periodic Consiliului local informări despre activitatea desfăşurată;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau acte normative de domeniu;
 • coordonează şi îndrumă activitatea comisiilor de specialitate în vederea realizării măsurilor stabilite pentru pregătirea populaţiei, teritoriului şi economiei oraşului prevăzute în planurile ce se aplică în situaţii speciale;
 • este obligat să cunoască conţinutul legilor şi actelor normative care reglementează activitatea pe linie de Protecţie Civilă, documente secrete şi evidenţă militară;
 • este obligat să-şi însuşească şi să urmărească aplicarea măsurilor pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţilor economice şi de ducere a acţiunilor de intervenţie în situaţii speciale;
 • organizează şi urmăreşte realizarea măsurilor pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale împotriva efectelor armelor de nimicire în masă în situaţia producerii calamităţilor naturale şi catastrofelor prin:
 • înştiinţarea şi alarmarea la timp a populaţiei şi a salariaţilor de pe teritoriul oraşului;
 • organizarea şi executarea cercetării;
 • pregătirea şi funcţionarea punctului de comandă;
 • menţinerea legăturilor şi funcţionarea mijloacelor de transmisiuni şi înştiinţare-alarmare;
 • pregătirea şi intervenţia oportună a formaţiunilor de protecţie civilă în sectoarele de intervenţie;
 • întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare rapoartele ordonate.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATE DE URGENTA

 • Serviciul desafasoara activităţi de informare si instruire privind cunoaşterea si respectarea regulilor si masurilor de prevenire.comportare si apărare împotriva incendiilor sau dezastrelor;
 • Executarea programului de pregătire de specialitate a voluntarilor;
 • Cunoaşterea încălcărilor frecvente ale normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a cauzelor de incendiu si alte situaţii de urgenta;
 • Sprijină conducătorii instituţiilor aparţinând Primăriei pentru instruirea persoanelor care executa ^ lucrări cu pericol de incendiu;
 • Popularizează prin instructaje, cat si pe timpul executării controalelor de prevenire, actele normative care reglementează activitatea de management a situaţiilor de urgenta, cauzele si împrejurările care duc la izbucnirea incendiilor sau alte situaţii de urgenta si conseciintele acestora;
 • Executa aplicaţii si exerciţii practice de intervenţie;
 • Participa la aplicaţii de cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenta si alte forte stabilite prin planurile de cooperare;
 • Asigura cunoaşterea tehnicii de lupta din dotare si instrucţiunile de exploatare a acesteia;
 • Asigura cunoaşterea tuturor tipurilor de riscuri, surselor si sistemelor de alimentare cu apa;
 • Verifica modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor si masurilor de prevenire;
 • Efectuează controale asupra modului in care se aplica normele de prevenire a incendiilor sau altor situaţii de urgenta;
 • Stabileşte restricţii ori interzicerea utilizării focului deschis si efectuarea unor lucrări cu pericol de incendiu in locuri cu substanţe inflamabile;
 • Informează Primăria, personalul inspecţiei de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta Judeţean Cluj asupra încălcărilor deosebite de la normele de prevenire si starea de pericol facand propunerimenite sa inlature pericolul;
 • Executa acţiuni de intervenţie pentru căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor uneisituatii de urgenta, protecţia persoanelor si a bunurilor materiale si a mediului, evacuare, reabilitare, etc;
 • Acorda ajutor personelor sinistrate sau a căror viata este pusa in pericol in caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente si in caz de dezastre pe teritoriul localităţii;
 • Participa la efectuarea de deblocări si înlăturarea dărâmăturilor provocate de dezastre.

↓