Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

 Atribuții ale CL 


 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local Săcuieu 

CAP. 1 Dispoziţii generale

 • Art.l Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către consilierii locali aleşi in Consiliul local al comunei Săcuieu, a drepturilor si obligaţiilor ce le revin in baza mandatului încredinţat.

Art. 2 (1) Consilierii locali , se aleg prin vot universal , egal, direct, secret, liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ teritoriala , potrivit                       Legii nr. 67/2004, pentru alegerea autoritatilor administraţiei publice locale.
(2) Viceprimarul este ales prin vot secret indirect, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Delegatul sătesc se alege potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 • Art. 3 Participarea aleşilor locali la activitatea autoritatilor administraţiei publice locale are caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivităţii in care isi exercita mandatul.
 • Art. 4 In asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali indeplinesc funcţie de autoritatea publica si sunt ocrotiţi de lege.

CAP. 2 Exercitarea mandatului de către aleşii locali

SECŢIUNEA I Exercitarea mandatului de către consilierii locali

 • Art. 5 Consilierii locali isi exercita drepturile si isi indeplinesc indatoririle pe intreaga durata a mandatului pentru care au fost aleşi.
 • Art. 6  (1) Consilierii validaţi intra in dreptul deplin deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit , potrivit Legii nr. 215/2001 cu modificările şi                   completările ulterioare.
  (2) Validarea mandatului de consilier se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi.Persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la                      vot.
  (3) Consilierii validaţi după şedinţa de constituire a consiliului intră în exerciţiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.
 • Art. 7(1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate , depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării

CAP. 3 Protecţia legala a aleşilor locali

 • Art. 13 (1) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt in serviciul colectivităţii. ( 2 ) Libertatea de opinie si de acţiune in exercitarea mandatului alesului local este garantata.
 • Art. 14 Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului.
 • Art. 15 Reţinerea , arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contravenţionala a aleşilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostiinta atat autorităţilor administraţiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus masurile respective.
 • Art. 16 (1) Pe intreaga durata a mandatului , aleşii locali se considera in exerciţiul autoritatii publice si se bucura de protecţia prevăzută de legea penala,
  (2) De aceeaşi protecţie juridica beneficiază si membrii familiei- sot, soţie si copii in cazul in care agresiunea impotriva acestora urmăreşte nemijlocit                                        exercitarea de presiuni asupra alesului local in legătură cu exercitarea mandatului sau.

CAP .5 Constituirea consiliului local

 • Art. 21 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, prefectul convoacă Consiliul local in şedinţa de constituire, precum si primarul ales in termen de 20 de zile de la data alegerilor. Convocarea consilierilor aleşi la şedinţa de constituire se face de către prefect prin ORDIN.
  (2) Şedinţa este legal constituita daca participa cel puţin doua treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi . In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste trei zile se va organiza o noua şedinţa. In acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Daca nici de aceasta data nu se prezintă cel puţin doua treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral de circumscripţie, prefectul va face o noua convocare peste alte trei zile , emitind in aces scop un nou ordin.
  (3) Daca nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin doua treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, preectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţa a consilierilor aleşi. Daca absentele nu au la baza motive temeinice deternimate de : boala care a determinat spitalizare sau imobilizare la pat, deplasare in străinătate in interes de serviciu, evenimente de forţa majora, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care ar fi impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesaţi in instanţa de contencios administrativ in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instanţei este definitiva si irevocabila .
  (4) înainte de emiterea ordinului prevăzut la aliniatul 3, prefectul va verifica daca pe listele de candidaţi depuse de partidele politice, alianţe electorale ai căror consilieri aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. In caz afirmativ prin acelaşi ordin se va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
  (5) Daca pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuza la rândul lor sa se prezinte la şedinţa, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor vacante potrivit alin. 4.
  (6) Alegerile se vor organiza in condiţiile Legii pentru alegerea autoritatilor administraţiei publice locale in cel mult 30 de zile de la data emitrerii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum si candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
 • Art. 22 La şedinţa de constituire legal Întrunită poate participa si primarul care a fost declarat ales chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
 • Art. 23  (1) Şedinţa de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta dintre consilieri , precum si pe cei 2 asistent! ai acestuia sa preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de varsta vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
  (2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauza, in timpul careia secretarul unitarii administrativ -teritoriale prezintă preşedintelui de varsta si asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi si pe cale ale supleanţilor lor, asa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie, potrivit legii cu calitatea de consilier.
  (3) Daca primarul declarat ales a candidat si pentru funcţia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de opţiunea scrisa pentru una dintre cele duoa funcţii.
  (4) Prevederile alin. (3 )„ se aplica numai in cazul in care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
 • Art. 24 (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini ,o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis , la propunerea preşedintelui de varsta. Comisia este aleasa pe Întreaga durata a mandatului.
  (2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către consilieri.
  (3) Alegea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritarii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in prima hotarare a Consiliului local.
 • Art. 25 Comisia de validare a mandatelor alege din rândul mambrilor sai un preşedinte si un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzută la art. 239 alin. (3 ).
 • Art. 26 (1) După alegerea comisiei de validare se dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de varsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. In acest scop se incheie un proces-verbal si raport.
  (2) Daca primarul al cărui mandat a fost validat, a fost ales si consilier si opteaza pentru funcţia de primar sau daca consilierii care deţin funcţii incompatibile opteaza in scris pentru renunţarea la funcţia de consilier , va fi exprimat, in vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceiaşi lista in ordinea care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidaţi.
  (3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai daca acesta a constatat ca au fost incalcate condiţiile de eligibilitate stabiliteexpres prin lege sau daca alegea s-a făcut prin frauda electorala constatata de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii privind alegerea autoritarii administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune si in cazurile prevăzute la alin. (2).
  (4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi in lipsa.
  (5) In cazul in care pana la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista.
 • Art.27 (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate, depun in fata Consiliului local, următorul juramant in limba romana” Jur sa respect Constituţia si legile tarii si sa fac ,cu buna credinţa tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Floresti. Asa sa-mi ajurte Dumnezeu “
  (2) Jurământul se depune după următoarea procedura : secretarul comunei Floresti, va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta , in ordine alfabetica , in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constituţie si Biblia. Consilierul va pune mana stanga atat pe Constituţie cat si daca este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvantuil “jur “, după care va semna jurământul de credinţa, care va fi imprimat pe un formular special
  (3) Jurământul se semnează in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmineaza consilierului,
  (4) Consilierii pot depune jurământul fara formula religioasa. In acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
  (5) Consilierii care refuza sa depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează in procesul verbal al şedinţei. In acest caz se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele politice si alianţele politice confirma in scris apartenenţa la partid a consilierului in cauza.
  (6) După depunerea jurământului de către cel puţin doua treimi din numărul membrilor consiliului local preşedintele de varsta declara consiliul legal constituit.  Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin hotararea a treia a Consiliului local.

CAP. 6 Organizarea Consiliului local
SECŢIUNEA I Preşedintele de şedinţă

 • Art. 28 (1) Propunerile pentru preşedintele de şedinţa se vor face prin alegere la fiecare ședință in ordine -alflabetică , astfel ca fiecare consilier sa poata indeplini funcţia de preşedinte in perioada mandatului.
  (2) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţa prin votul deschis al majorităţii consilierilor in funcţie. Durata mandatului preşedintelui de şedinţa este de o luna.
  (3) După alegerea preşedintelui de şedinţa acesta preia conducerea lucarrilor consiliului.
  (4) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţa se consemnează in hotararea a patra a Consiliului local,
  (5) Hotărârile de la nr. 1 la 4, se semeaza de preşedintele de varsta si de cei doi asistenţi ai acestuia si se contrasemnează de secretar. Aceste hotarari au un caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice neputand forma obiectul unor acţiuni in justiţie.
 • Art. 29 (1) Preşedintele de şedinţa are următoarele atribuţii principale :
 1. conduce şedinţele consiliului local;
 2. propune consiliului aprobarea ordinei de zi a şedinţei.
 3. supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunţa rezultatul votării cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abţinerilor;
 4.  asigura menţinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul şedinţelor
 5. semnează hotaririle adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptării acesteia, precum si procesul verbal;
 6. supune votului consiliului orice problema care intra in competenta de asolutionare a consiliului.
 7. aplica , daca este cazul, sancţiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului local aplicarea unor asemenea sanctiunui.
 8. Preşedinte de şedinţa indeplineste orice alte atribuţii prevezute de lege, de prezentul regulament sau insarcinari date de consiliul local.

SECŢIUNEA a II -a  Alegerea viceprimarului

 • Art. 30 (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul. Alegerea se face prin vot secret.
  (2) Propunerile de candidaţi pentru viceprimar se fac de către grupurile de consilieri, de către consilieri sau de către primar.
  (3) după înregistrarea candidaturilor şi completarea buletinelor de vot, se trece la exercitarea votului. într-o cabina special amenajata, fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrând in cabina consilierul, in casuta din dreptul numelui candidatului pe care doreşte sa il voteze , inscrie litera X.
  (4) Este declarat viceprimar candidatul care a obtinut votul majoritarii consilierilor in funcţie.
  (5) În situaţia in care nu s-a intrunit majoritatea prevăzută la alin, (5) , se organizează un al doilea scrutin, in aceeaşi şedinţa, la care vor participa candidaţii situări pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obtinut cel mai mare număr de voturi.
 • Art. 31 In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla in aceasta situaţie. Va fi declarat ales candidaturi care a obtinut cele mai multe voturi.
 • Art. 32 (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnata in hotararea a cincea a consiliului local. Prin aceiaşi hotarare consiliul local ia act de incetarea mandatului de consilier al viceprimarului, in locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei alectorale respective, in situaţia in care conducerea acestora confirma in scris ca persoana in cauza mai este membru al partidudului respectiv.
  (2) După prezentarea hotărârii de alegere, viceprimarul va depune jurământul prevăzut la alin ( 1) al art 27, folosindu-se procedura stabilita in acelaşi text.
  (3) Viceprimarul intra in exercitarea mandatului după declararea lui ca legal ales, potrivit Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.
  (4) Viceprimarii nu pot fi in acelaşi timp si consilieri.
 • Art 33 (1) Durata mandatului cosilierului este egala cu durata mandatului consiliului local. In cazul in care mandatul consiliului local inceteaza inainte de expirarea duratei normale de 4 ani, inceteaza de drept si mandatul viceprimarului, fara vreo alta formalitate.
  (2) Mandatul de viceprimar poate expira inainte de termen in urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, in condiţiile Legii 215/2001 cu modificările si completările ulterioare.

SECŢIUNEA a III-a Comisiile de specialitate

 • Art 34 (1) După constituire consiliul local stabileşte si organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate,
  (2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora, numărul de membrii, care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, in funcţie de specificul activitatii din fiecare unitate administrativ-teritoriala.
  (3) Principalele domenii in care se pot organiza comisii de specialitate sunt:
 1. Activitati economico-financiare, agricultura si comerţ;
 2. Amenajarea teritoriului si urbanism;
 3. Activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protecţie sociala, protecţie copii, protecţia mediului, tineret, sport si turism.
 4. Juridica si disciplina;
 5. Validare;

             (4) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii,

 • Art. 35 (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil in prezenta majorităţii membrilor si iau hotarari cu votul majoritarii membrilor lor.
  (2) Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afara acestuia , in special de la unităţile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la şedinţele comisiei si consilierii care au făcut propunerile care stau la baza lucrărilor comisiei.
  (3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula publice. Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la ezbateri.
  (4) Comisia poate hotari ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfasoare cu uşile inchise.
 • Art. 36 (1) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de către consiliul local, avandu-se in vedere de regula opţiunea acestora, pregătirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
  (2) În funcţie de numărul membrilor consiliului un cosilier poate face parte din 1 – 3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizaţia de şedinţa se va achita numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.
 • Art. 37 (1) Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majoritarii consilierilor ce o compun cate un preşedinte si un secretar.
 • Art. 38 (1) Comisiile de specialitate au in principal următoarele atribuţii principale:
 1. analizeaza proiecte de hotarari ale consiliului local;
 2. se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
 3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotarari si asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consilului local.

               (2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau Însărcinări date prin hotarari ale consilului local, daca acestea au legătură cu activitatea lor.

 • Art. 39 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 1. Asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul local si cu celelalte comisii;
 2. Convoca şedinţele comisiei;
 3. Conduce şedinţele comisiei;
 4. Propune ca la lucrările comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
 5. Participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanta pentru comisia pe care o conduce;
 6. Susţine in şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
 7. Anunţa rezultatul votării, pe baza datelor communicate de secretarul comisiei;

               (2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare si funcţionare al consiliului sau stabilite de consiliul local’

 • Art. 40 (1) Secretarul comisiei, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
 1. Efectuează apelul nominal si tine evidenta participării la şedinţe a membrilor comisiei;
 2. Numără voturile si il informează pe preşedintele de şedinţa asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotarari asupra rezutatului votării.
 3.  asigura redactarea avizelor si proceselor verbale,etc,

            (2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte sarcini prevazurte de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului sau insarcinat de comisie sau de catre preşedinte.

 • Art. 41 (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de catre preşedintele acestuia cu cel puţin 3 zile înainte.
  (2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
  (3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
  (4) În caz de absenta la comisia de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizaţia de şedinţa. Daca absentele continua, fara a fi motivate, preşedintei comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute in componenta sa, sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
 • Art. 42 Şedinţele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarari asupra carora i se solicita avizul.
 • Art. 43 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentat de iniţiator.
  (2) Consilierul desemnat potrivit alin.(l) va redacta avizul comisiei pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
  (3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.
  (4) Avizul intocmit potrivit alin.(2) si (3), se prezintă secretarului unitatii administrativ- teritoriale, care se va îngriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri odata cu ordinea de zi
 • Art. 44 Votul in comisii ,este de regula, deschis , In anumite situaţii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz modalitatea de exproimare a acestuia.
 • Art. 45 (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează , prin grija secretarului acestuia, intr-un proces verbal. Dupa incheierea şedinţei procesul verbal va fi semnat de catre preşedintele si secretarul comisiei.
  (4) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor verbale intocmite in şedinţele ale căror lucrări s-au desfasurat cu uşile inchise.
 • Art. 46 Daca in urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond in conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţa poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisie compatimentului de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.
 • Art. 47. (1) Consiliul local poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare la propunerea consilierilor sau primarului.
 • Art. 48 (1) Componenta nominala a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestei perioade in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarare a consiliului local.
  (2 ) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului local ,1a termenul stabilit de aceasta , raportul intocmit in urma analizelor si verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a acticvitatii in domeniul supus analizei sau verificării.
 • Art. 49 Operaţiunile desfăşurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul si denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi , precum si componenta nominala a acestora se stabilesc prin hotararea a sasea a consiliului local.

SECŢIUNEA a IV-a
Secretarul

Art. 50 (1) Secretarul comunei, participa in mod obligatoriu la şedinţele consiliului local, Secretarului ii revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local.

 1. asigura Îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor in funcţie;
 2. asigura efectuarea lucrărilor de secretariat;
 3. efectuează apelul nominal si tine evidenta participării la şedinţe a consilierilor;
 4. numără voturile si consemnează rezultatul votării, pe care il prezintă preşedintelui de şedinţa;
 5. informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotarari a consiliului local.
 6. asigura intocmirea procesului verbal al şedinţei, pune la dispoziţie, la cererea consilierilor inaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului caruia solicita acordul consiliului;
 7. asigura intocmirea dosarelor de şedinţa, legarea , numerotarea , semnarea si stampilarea acestora.
 8. urmăreşte ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispoziţiile art. 47 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. II informează pe preşedintele de şedinţa cu privire la asemenea situaţii si face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege in asemenea cazuri.
 9. prezintă in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari ,a altor masuri supuse deliberării consiliului, daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotărârile pe care le considera ilegale;
 10. contrasemnează, in condiţiile legii si ale prezentului regulament, hotaririle consiliului local pe care le considera legale;
 11. poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiect de hotarare a şedinţelor ordinarea consiliului local
 12. acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu.

         (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, de regulamentul de organizare si funcţionare a consiliului local sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfăşurare a şedinţelor consiliului.

CAP. 7 Funcţionarea consiliului local
SECŢIUNEA 1 Desfasurarea şedinţelor

 • Art. 51 (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotariri, rapoarte ale comisiilor de specialitate,rapoarte sau informări ale conducătorilor unitarilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului local, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor ,petiţiilor si altor probleme care se supun dezbaterii consiliului .Ordinea de zi este cuprinsa in şedinţa transmisa consilierilor si se aduce la cunsotiinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
 1. Proiectul ordinei de zi se intocmeste la propunerea primam lui consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
 2. Proiectul ordinei de zi se supune aprobării consiliului.
 3. Proiectele de hotariri si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se intocmeste si se depune la secretarul unitatii administrativ-teritoriale, inainte de Întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut in vedere de către aceasta comisie .
 • Art. 52 (1) Consilierii sunt obligaţi sa fie prezenţi la lucrările consiliului si sa-si inregistreze prezenta in evidenta tinuta la secretar.
  (2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa aduca la cunostiinta acesta situaţie, preşedintelui de şedinţa sau secretarului.
 • Art. 53 Daca in comuna exista delegaţi satesti, aceştia vor fi invitaţi in mod obligatoriu la şedinţele consiliului in care se discuta aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va vota. Votul sau are un caracter consultativ.
 • Art. 54 (1) Dezbaterile problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectelor de hotarire sau a problemei inscrise pe ordinea de zi , pe care o face iniţiatorul . Apoi se da cuvintul preşedintelui comisiei de specialitate si daca este cazul, şefului comparimentului care a intocmit raportul.
  (2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
  (3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvint. Preşedintele de şedinţa are dreptul sa limiteze durata luărilor de cuvint, in funcţie de obiectivul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvintul sau sa se refere exclusiv la problema care formează obictivul dezbaterii. .In cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărei probleme.
 • Art. 55 (1) Preşedintele de şedinţa va permite oricind unui consilier sa răspundă intr-o problema de ordin personal sau atunci cind a fost nominalizat de un alt vorbitor.
  (2) Prevederile alin,(l) se aplica si in cazul in care se cere cuvintul in probleme referitoare la regulament,
  (3) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face in următoarele condiţii:

a) anunţul privind şedinţa publica se afiseaza la sediul Consiliului local , se transmite către mass-media locala cu cel puţin 3 zile inainte de desfăşurare.

b) acest anunţ trebuie adus la cunostiinta cetăţenilor si a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii si prouneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public ce urmeaza sa fie abordat in şedinţa publica;

c) anunţul va conţine data, ora si locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum si ordinea de zi.

                 (4) difuzarea anunţului si invitaţia speciala a unor persoane la şedinţa publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civila.
(5) participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face in limita locurilor disponibile, in sala de şedinţe, in ordinea de precădere data in interesul asociaţiilor legal constituite in raport cu subiectul dsedintei publice, stabilita de persoana care prezidează şedinţa publica.
(6) ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publica,
(7) persoana care prezidează şedinţa publica oferă invitaţilor si persoanelor care participa din proprie iniţiativa posibiliatatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
(8) adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a Consiliului local.
(9) punctele de vedere exprimate in cadruil şedinţelor publice de persoanele menţionate la lin.(7) au valoare de recomandare.
(10) minuta şedinţei publice , incluzând si votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor in care s-a hotarat votul secret, va fi afisata la sediul Consiliului local si transmisa in mass-media.
(11) Consiliul local elaborează si arhiveaza minutele şedinţelor publice. Atunci când se considera necesar şedinţele publice pot fi înregistrate.
(12) înregistrările şedinţelor publice ,cu excepţia celor prevezute la art.5 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica vor fi făcute publice, la cerere, in condiţiile Legii nr. 544/2003, privind liberul acces la informaţiile de interes public .

 • Art. 56 Preşedintele de şedinţa poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discuţia consiliului. Propunerea.de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
 • Art. 57 Este interzisa profanarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenţi la şedinţa, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
 • Art. 58 In cazul in care desfasurarea lucrărilor este perturbata, preşedintele de şedinţa poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de prezentul regulament ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
 • Art. 59 Asupra proiectelor de hotariri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de radactare. Amendametele formulate se supun votului consiliului in ordinea formulării lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

SECŢIUNEA 2 Elaborarea proiectelor de hotarari

 • Art. 60 (1) Dreptul la iniţiativa pentru proiectele de hotariri ale consiliului local aparţin primarului si consilierilor,
  (2) Proiectele de hotariri vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul comunei si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate,
  (3) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative Consiliul local are obligaţia sa publice un anunţ referitor la aceasta acţiune, sa-1 afişeze la sediul propriu, intr-un spaţiu accesibil publicului si sa-1 transmita catre mass-media locala , dupa caz. Consiliul local va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
  (4) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostiinta publicului in condiţii alin. (3) , cu cel puţin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre consiliul local. Anunţul va cuprinde o nota de fundamentare , o expunere de motive, sau dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectul actului respectiv, precum si termenul limita , locul si modalitatea in care cei interesaţi pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de at normativ.
  (5) La publicarea anunţului , consiliul local va stabili o perioada de cel puţin 10 zile pentru a primi in scris propuneri , sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
  (6) Conducătorul autoritarii publice va desemna o persoana din cadrul instituţiei, responsabila pentru relaţia cu socieţatea civila, care sa primească propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus,
  (7) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare comisiilor de specialitate numai dupa definitivare, pe baza observaţiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (5) .
  (8) Consiliul local este obligat sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociaţie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica,
  (9) În toate cazurile in care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul local trebuie sa analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de act normativ in discuţie.
  (10) În cazul reglementarii unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate , in vedere evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării in procedura de urgenta prevezuta de reglementările in vigoare.
 • Art. 61 (1) Proiectele de hotariri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţinerea titlului sau iniţiatorului.
  (2) Proiectele de hotariri se aduc la cunostiinta consilierilor de indata cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu iniţiativa de a formula si depune amendamente.
  (3) Operaţiunile prevăzute la alin.(2) se realizează prin grija secretarului unitatii administraţiv-teritoriale si a consilierului juridic din cadrul aparatului permanent de lucru a consiliului local.
 • Art. 62 (1) Proiectele de hotarire si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu a consiliului , in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se transmit materiale spre analiza se face de către primar impreuna cu secretarul.
  (2) Odata cu transmiterea proiectelor se va respecta data de depunere a raportului si avizului, avindu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de către acesta a avizului.
  (3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa , in orice moment la susţinea lor.
 • Art. 63 (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local Întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
  (2) Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ- teritoriale, care va dispune masurile corespunzătoare difuzării lui către primar si către consilieri.
 • Art. 64 Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima şedinţa ordinara a acestuia.

SECŢIUNEA a 3-a Procedura de vot

 • Art. 65 (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
  (2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
  (3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţa, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege sau regulament se stabileşte o anumita modalitate.
 • Art. 66 (1) Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul următor ; Preşedintele explica obiectul votării si sensul cuvintelor “pentru “ si “contra “. Secretarul unitatii va da citire numelui si prenumelui fiecărui consilier in ordinea aflabetica. Consilierul nominalizat se ridica si pronunţa cuvintul “pentru “ sau “contra” in funcţie de opţiunea sa.
  (2) După epuizarea listei, votul se repeta prin citirea din nou numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
 • Art. 67 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
 • Redactarea buletinelor de vot ca fi clara si precisa,fara echivoc si fara putinta de intrepretari diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi de regula, cuvintele “da” sau “nu”.
 • Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numarea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pentru care nu a fost exprimata opţiunea clara a consilirilor sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).
 • Art. 68 (1) Hotaririle si alte propuneri se adopta cu votul majorităţii consilierilor prezenţi in afara de cazul in care prin lege sau regulament se dispune astfel.
  (2) Abţinerile se contabilizează la voturile contra.
  (3) Daca in sala de şedinţa nu este intrunit cvorumul legal preşedintele amana votarea pina la intrunirea acestuia.
 • Art. 69 Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
 • Art. 70 Proiectele de hotariri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiaşi şedinţe .

CAP. 8 Aparatul permanent al consiliului local

 • Art. 71 (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum si pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanenta pe care poate fi încadrat prin hotarare o persoana cu studii superioare, de regula juridice sau administrative.
  (2) Funcţia pe care va fi incadrata persoana prevăzută la alin. (1 ) se stabileşte prin hotarare a consiliului local ,iar selecţionarea acesteia se face pe baza de concurs sau examen organizat in condiţiile legii.
 • Art. 72 Salarizarea personalului din aparatul permanent se face potrivit legilor în vigoare.
 • Art. 73 (1) Apararea intereselor consiliului local in fata instanţelor de judecata se face de către persoana angajata potrivit art. 71 , daca acesta are o pregătire profesionala corespunzătoare, sau de un aparator ales., in măsură in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel ,cheltuielile urmind sa fie suportate din bugetul local.
  (2) In situaţiile prevezute la alin.(l), imputernicirea se semnează de preşedintele de şedinţa.
 • Art. 74 (1) Postul din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se include in numărul maxim de posturi stabilit prin O.U. nr. 80/2002, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si instituţiile publice,
  (2) Persoanei din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplica prevederile Legii nr. 188/1999,privind statutul funcţionarilor publici cu modificările ulterioare.
  (3) Personalul din aparatul permanent colaborează cu secretarul comunei la pregătirea şedinţelor consiliului, asigurarea documentarii si informării consilierilor, intocmirea si difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţa si a oricăror alte materiale.

CAP. 9 întrebări, interpelări, petitii si informarea consilierilor locali

 • Art. 75 (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului si secretarului precum si şefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului local sau ai serviciilor si unităţilor subordonate.
  (2) Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
  (3) Cei intrebati vor răspunde de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la următoarea şedinţa a consiliului.
 • Art. 76 Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicaţii in legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde in scris pina la următoarea şedinţa, potrivit solicitării autorului interpelării.
 • Art.77 (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare executării mandatului, iar compartimentul, serviciliuî sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
  (2) Informaţiile pot fi cerute si communicate in scris sau oral.
 • Art. 78 (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registrul special, sunt analizate si soluţionate potrivit prevederilor legale in vigoare.
  (2) Semestrial consiliul analizeaza modul de soluţionare a petiţiilor.

CAP. 10 Drepturile consilierilor locali

 • Art. 79 Consilierii locali au dreptul la iniţiativa , in promovarea actelor administrative, individual sau in grup.
 • Art. 80 (1) Pentru participarea la lucrările consiliului si comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţa.
  (2) Indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului care participa la şedinţele consiliului si al comisiilor de specialitate va fi in cuantum de pana la 5 % din indemnizaţia lunara a primarului.
  (3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.(2), este de o şedinţa ordinara de consiliu si 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe luna.
  (4) Plata indemnizaţiilor stabilite de lege efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale,
  (5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut in exercitarea mandatului, in condiţiile legii.
  (6) Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzător si delegatului sătesc.
 • Art, 81 Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri in condiţiile legii.
 • Art. 82 Consilierii si delegatul sătesc, care participa la şedinţele de consiliu organizate in mod excepţional in timpul programului de lucru, se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin potrivit legii, de la locul de munca,
 • Art. 83 Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliază in localitatea in care se desfasoara şedinţa consiliului local sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
 • Art. 84 Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire , formare si prefectionare profesionala organizate de instituţii specializate, in decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.
 • Art. 85 Dreptul aleşilor locali de a avea acces la informaţii de interes public nu poate fi ingradit. Autorităţile administraţiei publice centrale si locale, instituţiile, serviciile publica, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alkesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor politice si asupra problemelor de interes local.
 • Art. 86 (1) În urma indeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi sa prezinte , la prima şedinţa ordinara de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. In cazul primarului, viceprimarului si consilierilor locali, termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.
  (2) În cazul nerespectarii prevederilor alin,(l) , aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

CAP. 11 Obligaţiile aleşilor locali

 • Art. 87 Aleşii locali ,in calitate de reprezenti ai colectivităţii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autoriatilor administraţiei publice din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu buna credinţa si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.
 • Art. 88 Consilierii locali sunt obligaţi sa respecte Constituţia si legile tarii, precum si regulamentul de funcţionare a consiliului local, sa se supună regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu folosească in cuvântul lor sau in relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
 • Art. 89 Aleşii locali sunt obligaţi sa menţioneze expres situaţiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.
 • Art. 90 Aleşii locali sunt obligaţi la probitate si discreţie profesionala.
 • Art. 91 Aleşii locali sunt obligaţi sa dea dovada de cinste si corectitudine, este interzis alesului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul ,bani foloase sau alte avantaje,
 • Art. 92 (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunostiinta cetăţenilor toare faptele si actele administrative ce interesează colectivitatea locala.
  (2) Aleşii locali sunt obligaţi ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel puţin o data pe trimestru, intalniri cu cetăţenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul local o inforemare privind problemele ridicate la intalnirea cu cetăţenii.
  (3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului local un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei.
 • Art.93 Aleşii locali au indatorirea de a-si perfecţiona pregătirea in domeniul administraţiei publice, urmând cursurile de pregătire , formare si perfecţionare organizate in acest scop de instituţiile abilitate.
 • Art. 94 (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucarile consiliului sau ale comisiilor de spacialitate din care fac parte, decât in situaţiile prevăzute in regulamentul de funcţionare.
  (2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrări intrucat se afla in Îndeplinirea unor însărcinări oficiale, precum si in alte cazuri satbilite prin regulamentul de funcţionare a consiliului.
 • Art. 95 Aleşii locali nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activiatti private.

CAP. 12 Răspunderea aleşilor locali

 • Art. 96 Aleşii locali răspund , in condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele savarsite, in exercitarea atribuţiilor ce le revin.
 • Art. 97 (1) Consilierii răspund in nume propriu , pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum, si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotărârile pe care le-au votat.
  (2) In procesul- verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului , iar, la cererea consilierului se va menţiona in mod expres votul acestuia,
 • Art. 98 (1) Incalcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare , a prevederilor Legii nr. 393/2004 si ale regulamentului de organizare si funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni :
 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine ;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de ședinţa;
 5. ecluderea temporara de la lucrările consiliului si ale comisiei de specialitate;
 6. retragerea indemnizaţiei de şedinţa , pentru 1-2 şedinţa .

(2) Sancţiunile prevăzute la alin.(l) lit. a)-d) se aplica de către preşedinte de şedinţa, iar cele de la alin. (1) lit. e) si f) de către consiliu, prin hotarare.
(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1 ) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspecte juridice, aceasta prezentând un raport intocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel in cauza.

 • Art. 99 La prima abatere, preşedintele de şedinţa atrage atentia consilierilor in culpa si ii invita sa respecte regulamentul,
 • Art. 100 (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitaţia preşedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine
  (2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal de şedinţa,
 • Art. 101 (1) înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedintele sa isi traga sau sa explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sancţiunii.
  (2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţa ca satisfacatoare, sancţiunea nu se mai aplica.
 • Art. 102 In cazul in care după chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de ^ la regulament, preşedintele ii va retrage cuvântul, iar daca persista, il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivalează cu absenta nemotivata de la şedinţa.
 • Art. 103 (1) In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repatat, sau al unor abateri grave, consiliul poate aplica sanctiunia excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate.
  (2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice , in termen de cel mult 10 zile de la sesizare.
 • Art. 104 Excluderea temporara de la lucrările consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinţa neacordarea indemnizaţiei de şedinţa pe perioada respectiva.
 • Art. 105 În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se executa cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui,
 • Art. 106 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 98 alin.(l), lit. e) si f) se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel puţin doua treimi din munarul consilierilor in funcţie.
  (2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
 • Art. 107 Pentru menţinerea ordinii in şedinţele comisiilor de specialitate , preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca si preşedintele de şedinţa. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-d).
 • Art. 108 (1) Pentru abateri grave si repetate , savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar , persoanelor in cauza li se pot aplica următoarele succesiuni:
 1. mustrare;
 2. avertisment;
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5- 10 % pe timp de 1-3 luni;
 4. eliberarea din funcţie ;

               (2) Sancţiunilor prevăzute la lin.(l) lit. a) si b) se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunostiinta consilierilor cu cel puţin 5 zile inaintea şedinţei.

(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1 ) lit. a) si b) , hotararea se adopta cu votul deschis al majorităţii consilierilor in funcţie, iar in cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c) si d), cu votul secret al cel puţin doua treimi din numărul consilierilor in funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevezute la alin. (1) lit. c) si d) poate fi făcută numai daca se face dovada ca viceprimarul a incalcat Constituţia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii , ale unitarii administrativ-teritoriaîe sau ale locuitorilor din unitatea administrativ- teritoriala respectiva.
(5) La eliberarea din funcţie se aplica in mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

 • Art. 109 împotriva sanctiunuii prevăzute la art. 108 alin. (1) lit. c) si d), persoana in cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ. Procedura prealabila nu este obligatorie.

CAP. 13 Registrul de interese

 • Art. 110 (1) Aleşii locali sunt obligaţi sa isi faca publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei.
  (2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se pastreaza de către secretar intr-un dosar special denumit registrul de interese.
  (3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii , care le va păstră intr-un dosar special denumit registru de general de interese.
  (4) Modelul declaraţiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei si Internelor.
 • Art. 111 Aleşii locali au un interes personal intr-o anumita probleme, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritarii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj,pentru sine sau pentru :
 1. sot, soţie, rude, afini pana la gradul al doilea inclusiv;
 2. orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
 3. o societate comerciala la care deţin calitatea de asociat uni, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
 4. o alta autoritate din care fac parte ;
 5. orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut a plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
 6. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
 •  Art. 112 În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica;
 1. uncţiile deţinute in cadrul societarilor comerciale, autoritarilor si instituţiilor publice, asociaţiilor si fundaţiilor;
 2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborării respective;
 3. participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta depăşeşte 5% din capitalul societarii;
 4. participarea la capitalul societarilor comerciale, daca aceasta nu depăşeşte 5 % din capitalul societarii, dar depăşeşte valoareaa de 100.000.000 lei.
 5. asociaţii si fundaţii ai căror membrii sunt;
 6. bunurile imobile deţinute in proprietate sau in concesiune;
 7. funcţiile deţinute in cadrul societarilor comerciale, autoritarilor sau instituţiile publice de către sot/sotie;
 8. bunurile imobile deţinute in proprietate sau in concesiune de către sot/sotie si copii minori;
 9. lista proprietăţilor deţinute pe raza unitatii administrativ- teritoriale din ale căror autoritari ale administraţiei publice locale fac parte;
 10. cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgând din funcţia deţinuta in cadrul autoritatii administraţiei publice locale, orice cadou sau donaţie primita de aleşii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei instituţii ori autoritari ;
 11. orice alte interese , stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali .
 •  Art. 113 (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarari daca nu au interes personal probleme supusa dezbaterii.

(2) In situaţiile prevăzute al. alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi sa anunţe, la inceputul dezbaterii interesul personal pe care il au in probleme respectiva.
(3) Anunţarea interesului personal si abţinerea de la vot se consemnează in mod obligatoriu in procrsul verbal al şedinţei.

 • Art. 114 Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de orice persoana , in condiţiile prevăzute de Legea ne. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 • Art. 115 (1) Declaraţia privind interesele personale se depue dupa cum urmeaza;
 1. in termen de 15 zile de la adata declarării consiliului la legal constituit, in cazul consilierilor locali;
 2. in termen de 15 zile de la depunerea jurământului, in cazul primarilor;
 3. in termen de 15 zile de la alegere , in cazul viceprimarilor.
 • Art. 116 (1) Aleşii locali au obligaţia sa reactualizeze declaraţia pri­vind interesele personale inceputul fiecărui an , dar nu mai târziu de 1 februarie , daca au intervenit modificări semnificative fata de declaraţia anterioara.

(2) Secretarul unitarii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, pina la data de 1 martie a fiecărui an , un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

 • Art. 117 Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 113 sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin (2 ) din Legea nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.
 • Art. 118 (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale in termenul prevăzut la art. 112, atrage suspendarea de drept a mandatului, pana la depunerea declaraţiei.
  (2) Refuzul depunerii declaraţiei privitoare la interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
  (3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarare a consiliului local.
 • Art. 119 Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 111, lit. j) sunt supuse confiscării.
 • Art. 120 Fapta aleşilor locali de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului , constituie infracţiune de fals in declaraţii si se pedepseşte potrivit Codului penal.

↓