Tel : 0264.257.672 Fax : 0372.877.610 psacuieu@yahoo.com

 Secretarul 

Art. 8 . (1) Secretarul comunei Sacuieu este subordonat Consiliului Local si Primarului comunei Sacuieu. Secretarul comunei Sacuieu conduce direct următoarele compartimente, potrivit organigramei:

 1. Consilierul juridic,
 2. Compartimentul Agricol,
 3. Compartimentul Asistenta Sociala.
 4. De asemenea, Secretarul comunei are atribuţii si responsabilităţi pe linie de: Stare civila, Registratura, Arhiva, Stare civila, Relaţii cu publicul.

      (2) În exercitarea competentelor ce-i revin, secretarul comunei Săcuieu indeplineste următoarele atribuţii:

 1. Participa in mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
 2. Coordonează compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local;
 3. Avizează proiectele de hotarari ale Consiliului Local, asumandu-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le considera legale;
 4. Avizează dispoziţiile primarului, asumandu-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând dispoziţiile pe care le considera legale;
 5. Acorda asistenta juridica de specialitate consilierilor locali, primarului, viceprimarului si aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Sacuieu;
 6.  .Urmăreşte rezolvarea corespondentei repartizate in temeiul legal si la termen;
 7. sigura indeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, in baza dispoziţiei Primarului comunei Sacuieu si efectuează lucrările de secretariat prin personalul din subordonate;
 8. Pregăteşte lucrările supuse dezbaterii Consiliului local;
 9. Comunica prefectului judeţului Cluj, dispoziţiile Primarului comunei Sacuieu, in termenul stabilit de lege;
 10. Asigura si răspunde de trimiterea in termen la Instituţia Prefectului Judeţului Cluj a hotărârilor Consiliului Local, in vederea exercitării de catre prefect a controlului de legalitate;
 11. Asigura comunicarea catre autorităţile, instituţiile si persoanele interesate a actelor emise de Consiliul Local sau de Primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
 12. Asigura aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor si dispoziţiilor cu caracter normativ;
 13. Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 14. Legalizează semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in condiţiile legii;
 15. Asigura redactarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local, pe care il spune aprobării consilierilor locali, arhivarea dosarelor şedinţelor Consiliului Local, prin personalul din subordine;
 16. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 18/1991, privind fondul funciar completata si modificata cu Legea nr. 169/1997 si a Legii nr. 1/2000;
 17. Urmăreşte si verifica modul de Îndeplinire a atribuţiilor ce revin compartimentelor din subordinea sa;
 18. Exercita funcţia de ofiţer de stare civila;
 19. Aduce la cunoştinţa cetăţenilor interesaţi legile si actele normative nou aparate;
 20. – întocmeşte rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fucţionarii publici si fişele de evaluare pentru personalul contractual din subordine;
 21. Face propuneri privind acordarea de premii si alte stimulente personalului din compartimentele funcţionale din subordine, conform legii;
 22. Asigura informarea permanenta a primarului in legătură cu problemele specifice;
 23. Asigura legătură cu instituţiile publice din comuna Sacuieu si face propuneri primarului sau Consiliului Local, dupa caz, pentru soluţionarea problemelor legate de buna lor funcţionare;
 24. Coordonează activitatea de organizare si desfăşurare a alegerilor locale, parlamentare si prezidenţiale;
 25. Coordonează activitatea de organizare a recensământului populaţiei si a recensământului agricol;
 26. Primeşte in audienta cetăţenii comunei Sacuieu;
 27. Asigura desfasurarea acţiunilor ştiinţifice, culturale, artistice din cadrul unor evenimente si manifestări cu caracter naţional sau local;

Secretarul poate coordona si alte compartimente ale aparatului de specialitate al autoritatilor administraţiei publice locale, indeplineste si alte atribuţii prevăzute de lege sau incredintate de Consiliul Local ori de Primar.
Responsabilităţi generale:

 1. răspunde de organizarea, funcţionarea si conducerea compartimentelor subordonate conform legii sau a dispoziţiilor conducerii instituţiei in condiţii de economicitate, eficienta si eficacitate;
 2. răspunde de organizarea si implementarea standardelor de management /control intern cu privire la activitatile subordonate;
 3. indeplineşte si alte atribuţiuni stabilite prin lege

Art. 12 Compartimentul Asistență Socială

 1. are rolul de a identifica şi soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţii de dificultate, ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau la excluziune socială;
 2. obiectul de activitate al compartimentului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri-, programe, activităţi profesionalizate, precum şi asigurarea serviciilor sociale pentru protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale, care se află în dificultate prin aceea că, nu reuşesc să-şi asigure prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal de viaţă, şi un trai decent;
 3. în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Compartimentul Asistenţă Socială desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
 1. în domeniul protecţiei copilului:
 2. monitorizează situaţia copiilor din comuna, urmăreşte respectarea drepturilor lor;
 3. identifică copiii aflaţi în dificultate, susţine familiile în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, şi colaborează cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Cluj, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protecţie a acestora;
 4. acţionează în colaborare cu oficiul de stare civilă şi funcţionari responsabili, cu autoritatea tutelară pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea stabilirii unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului; – urmăreşte modul în care se exercită dreptul de a reprezenta copilul, şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 5. propune şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 6. identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar, familiilor în dificultate cu copii minori în întreţinere; – asigură consilierea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, precum şi asupra serviciilor disponibile şi instituţiilor speciale capabile să le ajute pe plan local;
 7. urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă penală, dar care nu răspunde penal;
 8. urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent;
 9. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor apariţiei acestor situaţii, şi a stabilirii măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 10. propune realizarea de parteneriate şi colaborarea cu organizaţiile neguvemamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 11. asigură relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 12. sprijină accesul în instituţiile de asistenţă socială destinate copilului, sau mamei şi copilului, şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 13. elaborează şi susţine programe în vederea prevenirii excluderii sociale (ex. abandon şcolar);
 14. urmăreşte realizarea activităţilor din domeniul asistenţei sociale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
 15. în domeniul protecţiei persoanelor adulte:
 16. identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;
 17. elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social;
 18. urmăreşte acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile, pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 19. evaluează situaţia socio-economică a persoanei, identificând nevoile şi resursele acesteia, în aplicarea reglementărilor legale în domeniu;
 20. răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială, şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);
 21. monitorizează şi evaluează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia;
 22. asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale, psihice, de locuinţă, de ordin administrativ, etc.);
 23. asigură prin activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă;
 24. asigură relaţionarea cu diverse servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale;
 25. realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;
 26. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvemamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de cerinţele locale pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
 27. urmăreşte evoluarea situaţiei sociale din comuna, în vederea formării strategiei optime în asistenţa socială;
 28. colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea dezvoltării de programe de asistenţă socială de interes local;
 29. susţine realizarea activităţilor de asistenţă socială, asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali pentru aceştia;
 30. sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
 31. urmăreşte realizarea amenajărilor necesare pentru accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, colaborează în acest scop cu instituţiile şi autorităţile competente;
 32. elaborează programe pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, derivate din strategia naţională în domeniu, adaptate necesităţilor locale;
 33. asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
 34. elaborează propuneri, proiecte de hotărâri ale Consiliului local şi dispoziţii ale primarului, pentru îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării activităţilor coordonate.
 35. în domeniul finanţării asistentei sociale:
 36. elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă socială;
 37. pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;
 38. comunică către Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie – Cluj, numărul beneficiarilor de asistenţă socială, şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi competente în reglementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistenţei sociale.

Atribuţii

Pe lângă atribuţiile comune şi specifice, toţi angajaţii compartimentului sunt obligaţi:

 1. să finalizeze sarcinile ce le revin din hotărârile Consiliului Local Sacuieu;
 2. să răspundă direct de rezolvarea în termenul legal a tuturor cererilor, reclamaţiilor, şi sesizărilor adresate compartimentului de către cetăţeni;
 3. să asigure securitatea conţinutului documentelor de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, şi să răspundă de confidenţialitatea lor;
 4. să se manifeste cu tact şi înţelegere faţă de problemele cu care sunt căutaţi de cetăţenii municipiului;
 5. să îndeplinească orice alte îndatoriri reieşite din legi, sau alte acte normative, inclusiv hotărârile Consiliului local şi dispoziţiile primarului, precum şi cele primite de la şeful ierarhic.

Colaborează:

 1. cu comp. Financiar-contabil, legat de:
 1. elaborarea proiectului de buget pentru toate categoriile de cheltuieli ale compartimentului
 2. asigurarea din timp a plăţii ajutorului social, de urgenţă, de încălzire etc.

        2.cu Secretarul:

în vederea verificării legalităţii actelor emise de compartiment, şi interpretării unor prevederi legale

3. cu Direcţa generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Cluj, în probleme legate de aplicarea Legii 272/2004;

 în problemele legate de aplicarea Legii nr. 519/2002, H.G. nr. 427/2001, Legii 116/2002, precum şi în rezolvarea problemelor sociale, tratarea cărora pe plan local nu este posibilă sau eficientă;

4. cu Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Cluj, în probleme legate de aplicarea Legii nr. 416/2001, Legii 17/2000, şi îndrumare metodologică conform reglementărilor legale – personalul îşi desfăşoară activitatea în baza fişei postului, întocmit de şefii ierarhici;

COMPARTIMENTUL AGRICOL
Art. 13. Registrul agricol constituie:

 1. sursa de date pentru infaptuirea pe plan local a unor politici in domeniile: fiscal, agrar, al protecţiei sociale, edilitar-urbanistic, sanitar, şcolar si altele asemenea;
 2. baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetăţenilor, cum ar fi: eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor si păsărilor, in vederea vanzarii in târguri si oboare, privind calitatea de producător agricol, in vederea vanzarii produselor la piaţa, privind starea materiala pentru situaţii de protecţie sociala, pentru obţinerea unor drepturi materiale si/sau băneşti si altele asemenea;
 3. sursa administrativa de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea si organizarea recensamintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj si altele asemenea.

Atribuţiile compartimentului Agricol sunt in principal următoarele:

 • Organizarea evidentei centralizate pe comuna, privind:
 1. numărul de gospodarii ale populaţiei, de clădiri cu destinaţia de locuinţa si constructii-anexe, de ^ mijloace de transport cu tracţiune mecanica si/sau animala, precum si de utilaje si instalaţii pentru
 2. agricultura si silvicultura;
 3. modul de folosinţa a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii;
 4. efectivele de animale, pe specii si categorii, la începutul fiecărui an, precum si evoluţia anuala a acestor efective.

Atribuţii:

 • întocmeşte si eliberează adeverinţele cu date din registrul agricol la cererea cetăţenilor si a altor organe competente;
 • întocmeşte si eliberează documente doveditoare privind proprietatea asupra animalelor în vederea vânzării în târguri si oboare pe baza datelor furnizate de cetăţeni;
 • întocmeşte si eliberează documentele doveditoare privind calitatea de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piaţă;
 • Verifică si eliberează la cerere situaţia rolului agricol al solicitanţilor pentru o perioadă de cel mult 30 de ani în vederea întocmirii actelor de proprietate necesare;
 • întocmirea si tinerea la zi a registrului agricol, pe suport hârtie si in format electronic, in conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 28/2008 privind registrul agricol;
 • asigurarea registrului agricol împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii
 • furnizarea datelor din registru, cu respectarea prevederilor legale.
 • numerotarea, parafarea, sigilarea, legarea corespunzătoare a paginilor registrului agricol, evitandu-se desprinderea filelor datorita utilizării îndelungate a acestuia;
 • reînnoirea o data la 5 ani, a registrului agricol, atat cel pe suport hârtie, cat si cel in format electronic, realizandu-se in mod obligatoriu corespondenta cu poziţia din registrul agricol pentru perioada anterioara, cat si cu numărul din rolul nominal unic ce il priveşte pe contribuabilul respectiv. In situaţia in care in perioada anterioara gospodăria in cauza nu a avut deschisa poziţie in registrul agricol, se face menţiunea «poziţie noua».
 • colectarea de informaţii prin sondaj de la gospodarii cu privire la producţia vegetala, animala, precum si cu privire la producţia apicola si efectivul de familii de albine concomitent cu inscrierea datelor in registrul agricol;
 • comunicarea datelor centralizate către: direcţiile teritoriale de statistica si direcţiile judeţene pentru agricultura si dezvoltare rurala, la termenele prevăzute in normele tehnice de completare a registrului agricol, atat pe suport hârtie, cat si in format electronic, conform formularelor elaborate de Institutul National de Statistica;
 • întocmirea de rapoarte statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;
 • întocmirea certificatelor de producător pe baza evidenţelor din Registru Agricol şi pe baza evidenţelor şi a verificărilor din teren;
 • atestarea datelor din evidenţele Registrului agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul Forţelor de Muncă şi pentru ajutor social;
 • emiterea certificatelor de proprietate pentru animale pe baza evidenţelor Registrului Agricol şi a verificărilor în teren;
 • asigurarea asistenţei tehnice la întocmirea Registrului Agricol pentru comuna Sacuieu;
 • asigură transmiterea de informaţii referitoare la subvenţiile şi primele din agricultură, precum şi legislaţia agricolă în vigoare;
 • colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu.

ATRIBUŢIILE SECRETARULUI PE LINIE DE: ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA. RESURSE UMANE. STARE CIVILA. FOND FUNCIAR. RELAŢII CU PUBLICUL. REGISTRATURA. ARHIVARE. SECRETARIAT. JURIDIC

Art.14. Atribuţiile Secretarului pe linie de: administraţie publica locala, resurse umane, stare civila, fond funciar, relaţii cu publicul, registratura, arhivare, secretariat, juridic sunt in principal următoarele:

 1. Pe linie de administraţie publică locală
 • pregătirea rapoartelor, intocmirea proiectelor de dispoziţii si prezentarea acestora primarului sau Consiliului Local;
 • coordonarea si executarea lucrărilor de pregătire si desfăşurare a alegerilor locale;
 • coordonarea si executarea lucrărilor de pregătire si desfăşurare a alegerilor parlamentare;
 • coordonarea si executarea lucrărilor de pregătire si desfăşurare a alegerilor prezidenţiale;
 • coordonarea si executarea lucrărilor de pregătire si desfăşurare a recensământului populaţiei si locuinţelor;
 • coordonarea si executarea lucrărilor de pregătire si desfăşurare a recensământului general agricol;
 • intocmirea materialelor pentru şedinţele Consiliului Local, în ceea ce priveşte serviciul administraţie publică locală, autoritate tutelară, arhivă, registratură, registru agricol, secretariat, juridic si în alte cazuri stabilite de către Primar;
 • colaborează cu, serviciile si compartimentele de specialitate;

2. Pe linie de arhivă

 • iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor;
 • asigură legătura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului’, urmăreşte modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
 • verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte
 • inventare pentru documentele fără evidenţă, aflate în depozit; asigură evidenta tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;
 • este secretarul comisiei de selecţionare şi, în această calitate, convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care, în principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale; asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;
 • cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;
 • pune la dispoziţie, pe bază de semnătură, şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifică integritatea documentului împrumutat; după restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;
 • organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă; solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.SX ş.a.):
 • informează conducerea unităţii si propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor de păstrare şi conservare a arhivei;
 •  pune la dispoziţia delegatului Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;
 • pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora, în vederea predării la Arhivele Naţionale, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale.

3. Pe linie de registratură

 • Asigură circulaţia documentelor adresate primăriei si Consiliului Local precum si comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
 • Primirea si înregistrarea cererilor, sesizărilor şi plângerilor cetăţenilor;
 • Primirea şi pregătirea corespondenţei;
 • Distribuirea corespondenţei între serviciile şi compartimentelor instituţiei;
 • Expedierea şi preluarea corespondenţei la Oficiul Poştal;
 • Aplicarea ştampilei cu menţiunea Comuna Sacuieu pe toate documentele semnate de către conducătorii instituţiei şi păstrarea în siguranţă a acesteia;
 • Afişarea publicaţiilor de vânzare, a citaţiilor si a altor documente emise de către instanţele de judecată;
 • Gestionarea timbrelor poştale folosite la expedierea corespondenţei;
 • Relaţionarea cu publicul, oferirea de informaţii cetăţenilor, aplică ştampila pe documentele semnate de persoanele competente;
 • Organizarea primirii în audienţă a cetăţenilor şi consemnarea într-un registru special a motivelor pentru care s-a solicitat audienţa;
 • Primirea şi expedierea faxurilor, prezentarea acestora Primarului şi trimiterea lor spre înregistrare şi distribuire;
 • Primirea şi expedierea e-mail-urilor, prezentarea acestora Primarului şi trimiterea lor spre înregistrare şi distribuire;
 • Organizarea acţiunilor de protocol;
 • Preluarea legăturilor telefonice din exterior şi transmiterea acestora către birouri;
 • îndosarierea corespondenţei şi predarea către spre arhivare pe bază de inventar;
 • Colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu.

4. Pe linie de Secretariat

 • Aduce la cunoştinţă publică prin afişare ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local, precum şi Hotărârile si Dispoziţiile cu caracter normativ;
 • Afişează la avizierul instituţiei ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru publicarea pe pagina de internet a Comunei  Sacuieu a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local;
 • Afişează la avizierul instituţiei proiectele de hotărâre cu caracter normativ ce vor fi dezbătute in şedinţele Consiliului Local;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru publicarea pe pagina de internet a Comunei Sacuieu a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ ce vor fi dezbătute în şedinţele Consiliului Local;
 • Asigură convocarea consilierilor la şedinţele Consiliului Local;
 • întocmeşte invitaţiile de convocare a consilierilor locali la şedinţele Consiliului Local, precizând data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a şedinţei;
 • Transmite invitaţiile mai sus menţionate consilierilor locali prin fax, poştă, e-mail sau alte mijloace;
 • Dactilografiază procesele -verbale de şedinţă ale Consiliului Local;
 • întocmeşte foaia colectivă de prezenţă a consilierilor locali;
 • Aplică ştampila Consiliului Local pe documentele semnate de persoanele competente (preşedintele de şedinţă şi secretarul comunei);
 • Afişează la avizierului instituţiei o copie a procesului verbal de şedinţă;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru publicarea pe pagina de internet a unităţii administrativ – teritoriale a copiei procesului verbal de şedinţă;
 • Afişează la avizierului instituţiei hotărârile cu caracter normativ în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale a acestora către prefect;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru publicarea pe pagina de internet a unităţii administrativ – teritoriale a hotărârilor cu caracter normativ;
 • întocmeşte adresele de înaintare si dosarele cu hotărâri ale Consiliului Local ce vor fi transmise prefecturii, primarului, direcţiilor si serviciillor din cadrul UAT;
 • înscrie hotărârile Consiliului Local în registrul de evidenţă a hotărârilor;
 • Indosariază procesul verbal, precum si documentele dezbătute in şedinţele Consiliului Local şi predă dosarul spre arhivare pe bază de inventar;
 • întocmeşte graficul de audienţe pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
 • Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere si declaraţiile de interese si eliberează la cerere o dovadă de primire pentru persoanele nominalizate la artl, alin. (1), pct. 30, respectiv aleşii locali, din legea nr.176/2010;
 • Pune la dispoziţia aleşilor locali, Ia cerere, formularele declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese;
 • Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii si pentru depunerea in termen a acestora;
 • Evidenţiază declaraţiile de avere si declataţiile de interese in Registrul declaraţiilor de avere, respectiv in Registrul declaraţiilor de interese;
 • Asigură afişarea si menţinerea declaraţiilor de avere si a declaraţiilor de interese la avizierul instituţiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnăturii;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru afişarea si menţinerea declaraţiilor de avere si a declaraţiilor de interese pe pagina de internet a instituţiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnăturii
 • Arhivează, potrivit legii declaraţiile de avere si declaraţiile de interse ale consilierilor locali;
 • Trimite Agenţiei Naţionale de Integritate copii certificate ale declaraţiilor de avere si ale declaraţiilor de interse depuse si câte o copie certificată a registrului declaraţiilor de avere si a Registrului declaraţiilor de interese, in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
 • întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere si declaraţiile de interese in acest termen si informează de indată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucrătoare;
 • Transmite, in termenul prevăzut de lege, Agenţiei Naţionale de Integritate lista definitivă cu persoanele care nu au depus sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere si declaraţiile de interese, insotite de punctele de vedere primite;
 • Transmite Agenţiei Naţionale de Integritate declaraţiile de avere si declaraţiile de interese rectificative, împreuna cu documentele justificative, in copie certificată;
 • Colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;

5. Atribuţiuni pe linie de Relaţii cu publicul

 • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
 • obligaţia de a comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:
 • actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de mail şi adresa paginii de internet;
 • programe şi strategii proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;

6. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vinovată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

 • asigură persoanelor la cererea acestora informaţiile de interes public,solicitate în scris sau verbal;
 • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public;
 • asigură programul de relaţii cu publicul stabilit de conducere în conformitate cu legea;
 • verifică dacă informaţiile solicitate sunt identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie şi informează solicitantul despre acest lucru;
 • realizează materiale informative specifice;
 • asigură îndreptarea petiţiilor greşit înregistrate către autorităţile sau instituţiile publice în a căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate în petiţii;
 • întocmeşte grafice şi planuri de măsuri pentru realizarea prevederilor H.G.nr. 1723/2004 – privind aprobarea planului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
 • înregistrarea cererilor formulate în scris într-un Registru special şi eliberarea confirmării scrise solicitantului conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii;
 • se asigură transparenţa decizională conform Legii nr.52/2003, asigurându-se relaţia cu societatea civilă,
 • se primesc propuneri, sugestii şi opinii ale persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii;
 • asigură împreună cu secretarul demnitarilor organizarea audienţelor cetăţenilor la conducerea  executivă şi la comisiile de specialitate ale Consiliului local;
 • colaborează cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;
 • dă informaţii solicitanţilor din mass-media, cu acordul conducătorului instituţiei.

7. Atributiuni pe linie de RESURSE UMANE

 • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale, prin concurs;
 • este persoana de contact cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, întocmind situaţii statistice şi documentaţiile în vederea acordării avizelor necesare conform reglementărilor legale;
 • asigură asistenţă şefilor de compartimente pentru întocmirea rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi fişelor de evaluare pentru evaluarea activităţii personalului contractual şi în urma completării le va depune la dosarele personale ale persoanelor evaluate;
 • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul de specialitate şi din cadrul serviciilor publice subordonate şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege şi a condiţiilor specifice, urmăreşte depunerea în termen a eventualelor contestaţii şi rezolvarea lor de către cei numiţi prin dispoziţie ca membrii în comisii;
 • analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul din cadrul serviciilor subordonate şi pregăteşte documentaţia necesară elaborării proiectului statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice subordonate, la propunerea primarului localităţii şi le înaintează spre aprobare Consiliului local;
 • redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului local şi proiectele de dispoziţii ale Primarului din domeniul său de activitate şi le supune spre aprobare;
 • ţine evidenţa fişelor de post pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi pentru personalul din cadrul serviciilor subordonate şi răspunde de corelarea acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi completarea lor cu atribuţiunile noi stabilite ulterior, asigurând asistenţă şefilor de compartimente în vederea completării corecte;
 • răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei de salarizare pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul din cadrul serviciilor subordonate;
 • întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul din cadrul serviciilor subordonate;
 • primeşte ofertele pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu, întocmind documentaţia necesară participării la cursuri a salariaţilor propuşi de personalul de conducere;
 • răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului din aparatul propriu;
 • efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, detaşarea sau încetarea contractului de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;
 • ţine evidenţa efectuării concediilor de odihnă, a concediilor fără plată, a suspendării contractelor de muncă conform legislaţiei în vigoare şi ţine evidenţa sancţiunilor pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual;
 • pentru cazurile de sancţionare a funcţionarilor publici din instituţie anunţă ANFP Bucureşti informându-i asupra sancţiunii primite precum şi radierile sancţiunilor anterioare;
 • este numit prin dispoziţie secretarul comisiei de disciplină, fiind avizat la ANFP Bucureşti;
 • întocmeşte dosarele de personal ale personalului contractul şi dosarele profesionale ale funcţionarilor publici cu toate anexele prevăzute de lege;
 • eliberează adeverinţe care atestă calitatea de salariat şi adeverinţe care să certifice vechimea în muncă în urma consultării statelor de plată din arhiva instituţiei, la cerere;
 • întocmeşte adrese către organele de specialitate pentru obţinerea de avize în vederea acordării de sporuri conform legislaţiei în vigoare (la Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Direcţia de Sănătate Publică);
 • este numit prin dispoziţie responsabil cu evidenţa militară întocmind în această calitate situaţiile cerute de SMEPTA şi CMZ Cluj;
 • răspunde de îndosarierea, numerotarea şi arhivarea documentelor din cadrul compartimentului;
 • Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere si declaraţiile de interese si eliberează la cerere o dovadă de primire pentru funcţionarii publici şi persoanele nominalizate, din legea nr. 176/2010;
 • Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor din declaraţii si pentru depunerea in termen a acestora;
 • Evidenţiază declaraţiile de avere si declataţiile de interese in Registrul declaraţiilor de avere, respectiv in Registrul declaraţiilor de interese;
 • Asigură afişarea si menţinerea declaraţiilor de avere si a declaraţiilor de interese la avizierul instituţiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnăturii;
 • Colaborează cu compartimentul de specialitate pentru afişarea si menţinerea declaraţiilor de avere si a declaraţiilor de interese pe pagina de internet a instituţiei, in termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum si a semnăturii
 • Arhivează potrivit legii declaraţiile de avere si declaraţiile de interse;
 • Trimite Agenţiei Naţionale de Integritate copii certificate ale declaraţiilor de avere si ale declaraţiilor de interse depuse si câte o copie certificată a registrului declaraţiilor de avere si a Registrului declaraţiilor de interese, in termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora;
 • întocmeşte, după expirarea termenului de depunere, o listă cu persoanele care nu au depus declaraţiile de avere si declaraţiile de interese in acest termen si informează de indată aceste persoane, solicitându-le un punct de vedere in termen de 10 zile lucrătoare;
 • Transmite, in termenul prevăzut de lege, Agenţiei Naţionale de Integritate lista definitivă cu persoanele care nu au depus sau au depus cu intârziere declaraţiile de avere si declaraţiile de interese, insotite de punctele de vedere primite;
 • Transmite Agenţiei Naţionale de Integritate declaraţiile de avere si declaraţiile de interese rectificative, împreuna cu documentele justificative, in copie certificată;
 • execută şi alte sarcini dispuse de conducerea instituţiei, conform cu legislaţia în vigoare.

8. Atribuţii privind Fondul Funciar

 • asigură aplicarea corectă şi legală a prevederilor legilor privind fondul funciar;
 • colaborează cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul Primăriei, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, Legii nr. 169/1997, Legea nr. 1/2000, Legea nr.247/2005;
 • transmite situaţia cu terenurile neatribuite persoanei care răspunde de evidenţa patrimoniului în vederea includerii în patrimoniul privat al municipiului;
 • întocmeşte procesele-verbale de punere în posesie şi le transmite organelor abilitate în vederea eliberării titlurilor de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • urmăreşte punerea în posesie a terenurilor restituite foştilor proprietari sau altor persoane îndreptăţite de legislaţia în vigoare;
 • asigură evidenţa titlurilor de proprietate eliberate în baza Legii nr. 18/1991, republicată şi a Legii nr. 1/2000, Legii nr.247/2005;
 • participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor agricole;
 • verifică toate cazurile de atribuire de terenuri în proprietate prin constituire şi reconstituire şi face propuneri comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar cu privire la soluţionarea cererilor adresate de cetăţeni în acest sens;
 • transmite propunerile Comisiei Judeţene în vederea validării sau invalidării acestora;

9. Atribuţii de Stare Civilă:

 • întocmeşte, la cerere sau din oficiu – potrivit legii – acte de naştere, de căsătorie si de deces si eliberează certificate doveditoare;
 • înscrie menţiuni, in condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in păstrare si trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz;
 • Eliberează extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor publice, precum si dovezi privind înregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;
 • Trimite formaţiunilor de evidenta a populaţiei, pana la data de 5 a lunii următoare înregistrării, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificările intervenite in statutul civil al persoanelor in varsta de 0-14 ani, certificatele anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinţe, buletine sau cârti de identitate) ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
 • Trimite centrelor militare, pana la data de 5 a lunii următoare inregistrarii decesului, livretul militar sau adeverinţa de recrutare a persoanei supuse obligaţiilor militare;
 • întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie si de deces, in conformitate cu normele Comisiei Naţionale pentru Statistica;
 • Ia masuri de păstrare in condiţii corespunzătoare a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deteriorarea sau dispariţia acestora;
 • Asigura spaţiul necesar destinat numai desfăşurării activitatii de stare civila;
 • Atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in condiţii depline de securitate;
 • Propune, anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si ^ cerneala speciala, pentru anul următor, si il comunica serviciului de specialitate din cadrul consiliului judeţean;
 • Se îngrijeşte de reconstituirea prin copiere a registrelor de stare civila pierdute ori distruse – parţial sau total -, dupa exemplarul existent,certificând exactitatea datelor înscrise;
 • Ia masuri de reconstituire sau intocmire ulterioara a actelor de stare civila, in cazurile prevăzute de lege;
 • Inainteaza la consiliul judeţean exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate menţiunile din exemplarul I;
 • Sesizează imediat serviciul judeţean de specialitate, in cazul dispariţiei unor documente de stare civila cu regim special.
 • Ofiţerii de stare civila sunt obligaţi sa intocmeasca actele de stare civila pentru cetăţenii romani sau pentru persoanele fara cetăţenie si înregistrează, la cerere, actele sau faptele de stare civila ale cetăţenilor străini care au domiciliul sau se afla temporar pe teritoriul României, in aceleaşi condiţii ca si pentru cetăţenii romani.

10. Atributii in domeniul Urbanismului

 • acorda avizele necesare eliberării autorizaţiilor de construire de către C.J. Cluj, pentru solicitanţii de pe raza UAT Sacuieu ;
 • urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice conform legii, existenta tuturor avizelor legale necesare prezentate prin grija solicitantului.

11. Atribuţii in domeniul Autorităţii Tutelare

 • atribuţii de control şi îndrumare a activităţii de ocrotire părintească;
 • atribuţiile ca organ de decizie sunt următoarele: aprobă inventarul bunurilor minorului precum şi plata creanţelor pe care le are faţă de minor părintele; numeşte curator, în caz de interese contrare între părinte şi copil, dă descărcare părintelui pentru gestiunea anuală a patrimoniului minorului după prealabilă verificare a socotelilor;
 • atribuţiile ca organ de sesizare sunt următoarele: când cere autoritatea tutelară punerea sub interdicţie a unui minor aflat sub ocrotirea părintească; când cere autoritatea tutelară instanţei judecătoreşti să pronunţe decăderea părintelui din drepturile părinteşti;
 • ascultarea autorităţii tutelare se face în următoarele cazuri: în caz de divorţ, când se cere stabilirea locuinţei copilului de către instanţa de judecată; în caz de stabilire a filiaţiei din afara căsătoriei şi stabilire a pensiei de întreţinere;
 • ocrotirea minorilor şi a unor persoane majore prin tutelă, respectiv curatelă;
 • întocmeşte anchete sociale la solicitarea diferitelor instituţii şi în cazul abandonului de familie;
 • în cazul decesului părinţilor întocmeşte inventarul bunurilor;
 • asistarea persoanelor în vârstă în cazul încheierii unui contract de întreţinere.

12. CONSILIER JURIDIC – subordonat Secretarului

Art. 15. Atributiuni pe linie juridică

 • reprezintă interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată, a organelor de arbitraj ori în faţa altor organe administrative sau private pe baza delegaţiei;
 • acordă consultanţă şi asistenţă juridică la cerere pentru probleme de serviciu salariaţilor instituţiei;
 • răspunde în termenul legal la cererile formulate de instanţele de judecată, de cetăţeni sau de alte instituţii, care i-au fost repartizate;
 • urmăreşte apariţia actelor normative şi aduce la cunoştinţa conducerii obligaţiile ce revin angajatorului;
 • acordă audienţă cetăţenilor pe probleme juridice;
 • formulează cereri cu caracter juridic, redactează şi semnează pentru legalitate acte cu caracter juridic şi administrativ;
 • avizează consultativ juridic documentaţiile privind vânzarea bunurilor, concesionarea, cesionarea, închirierea, locaţia de gestiune a bunurilor ce aparţin domeniului public sau privat;
 • participă la negocierea contractelor în care Unitatea Administrativ Teritorială Sacuieu urmează să devină parte şi elaborează proiecte de astfel de contracte;
 • ţine evidenţa litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, participă la şedinţele de judecată, formulează întâmpinări prin care asigură o apărare corespunzătoare intereselor instituţiei, anexând actele probatorii pe care se întemeiază apărarea, formulează căile de atac ordinare şi extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate a fi pronunţate nelegal şi netemeinic;
 • ţine evidenţa dosarelor întocmite în baza notificărilor depuse în baza Legii 1 10/2001 şi procedează la completarea acestora în conformitate cu normele metodologice;
 • întocmeşte dosare în baza legilor funciare şi le înaintează Instituţiei Prefectului Cluj
 • urmăreşte respectarea legalităţii în cazul încheierii, modificării şi desfacerii contractelor individuale de muncă;
 • participă la concilieri directe;
 • efectuează lucrările ce aparţin cabinetului secretar atunci când acesta lipseşte din unitate.

13. Atributiuni pe linie de Achiziţii publice

 • întocmirea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe baza listei cuprinzând necesităţile compartimentelor de specialitate ale instituţiei, listă definitivată si aprobată de către comisia desemnată în acest sens, în funcţie de gradul de prioritate al necesităţilor, obiectivitatea acestora, anticipările privind fondurile ce urmează a fi alocate în bugetul local sau ce pot fi atrase din alte surse;
 • definitivarea programului anual al achiziţiilor publice după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs, în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate;
 • modificarea si completarea programului anual al achiziţii publice în baza referatelor primite de la compartimentele de specialitate, ori de cate ori este cazul;
 • coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire;
 • organizarea, derularea si finalizarea procedurilor prevăzute la art. 18 din OUG 34/2006 actualizată, de atribuire a contractelor de achiziţie publică (achiziţii de produse, servicii sau lucrări);
 • publicarea anunţurilor de intenţie, anunturilor/invitatiilor de participare si anunţurilor de atribuire aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • întocmirea referatelor în vederea emiterii actului administrativ de constituire a comisiilor de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice;
 • informarea ofertanţilor participanţi la procedură privind rezultatul acesteea în baza raportului procedurii întocmit de către comisia de evaluare a ofertelor;
 • întocmirea referatelor de restituire a garanţiilor de participare;
 • constituirea si păstrarea dosarului achiziţiei publice;
 • asigurarea colaborării cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor, UCVAP, în conformitate cu actele normative în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si servicii;
 • elaborarea Raportului anual privind contractele atribuite în anul anterior;
 • întocmirea, modificarea, punerea în aplicare a procedurii de efectuare a achiziţiilor publice de servicii, lucrări si produse.

↓